DO GÓRY
logo fuss magazyn

STRACH SIĘ BAĆ, CZYLI JAK TO Z TYM EDEM WOODEM BYŁO?

M. Płaza | KĄTEM OKA

Są twór­cy oto­cze­ni kul­tem mi­mo by­cia ofia­ra­mi po­wszech­ne­go szy­der­stwa. Są fil­my uwiel­bia­ne po­mi­mo ja­ko­ści wo­ła­ją­cej o po­mstę do nie­ba. Są chwi­le w hi­sto­rii ki­ne­ma­to­gra­fii, kie­dy bo­ha­te­rem po­pkul­tu­ry zo­sta­je ar­ty­sta rze­ko­mo do te­go nie­po­wo­ła­ny.

HORROR PLEASURES
– DLACZEGO LUBIMY
SIĘ BAĆ?

Z. Lewandowska | KĄTEM OKA

Kto z nas ni­gdy nie bał się na hor­ro­rze, by po za­koń­czo­nym se­an­sie pło­nąć z eks­cy­ta­cji?

INNE HISTORIE
ARCHITEKTURY

M. Habdas | KĄTEM OKA

Poszukiwanie alternatywnych źródeł i ścieżek rozwoju już od dłuższego czasu jest najpopularniejszym sposobem porządkowania przeszłości.

GDY ŻYCIE PISZE
SCENARIUSZE, CZYLI UDRĘKI
SERIALOWYCH TWÓRCÓW

P. Zańko | KĄTEM OKA

Nie ma chy­ba w te­le­wi­zyj­nej ra­mów­ce ty­tu­łu, któ­ry od po­cząt­ku do koń­ca zo­stał­by zre­ali­zo­wa­ny zgod­nie z au­tor­skim za­mysłem. Cza­sem w pie­czo­ło­wi­cie przy­go­to­wa­ny sce­na­riusz in­ge­ru­ją pro­du­cen­ci, wy­pa­cza­jąc pier­wot­ny za­mysł i wpro­wa­dza­jąc ob­ce, nie­prze­my­śla­ne ele­men­ty. In­nym ra­zem w dro­gę wcho­dzi przy­pa­dek, mno­żąc pro­ble­my i unie­moż­li­wia­jąc re­ali­za­cję po­my­słu...

DZIWNA,
NOWA FALA

Z. Lewandowska | KĄTEM OKA

Kto by po­my­ślał, że pa­łecz­kę pierw­szeń­stwa w ka­te­go­rii to­tal­nie nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go i od­bie­ga­ją­ce­go od dość utar­tych już wzor­ców ki­na eu­ro­pej­skie­go przej­mą w dru­giej de­ka­dzie XXI wie­ku nie kto in­ny jak grec­cy fil­mow­cy.

W POSZUKIWANIU
PIĄTEGO ELEMENTU

K. Błażejczak | KĄTEM OKA

Wy­glą­da na to, że wy­obraź­nia i wia­ra są wy­ni­kiem ewo­lu­cji, a je­dy­nym sen­sem ży­cia jest aku­mu­la­cja i prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy.

ZAKLĘTY KRĄG
WYOBRAŻEŃ
CZY PRZYSZŁOŚĆ 2D?

S. Łąkas | KĄTEM OKA

Tym „cudownym lekiem” na nieubłaganie linearny upływ czasu i nieakceptującą teleportacji przestrzeń jest wirtualność.

MIĘSO, METAL, KONKRET - JAPOŃSKI CYBERPUNK

M. Dudek | KĄTEM OKA

Po­ja­wie­nie się cy­ber­pun­ka w ja­poń­skim ki­nie moż­na okre­ślić ja­ko re­ak­cję na sza­lo­ny wzrost eko­no­micz­no-tech­no­lo­gicz­no-go­spo­dar­czy w la­tach po­wo­jen­nych XX wie­ku.

Ta strona korzysta z plików cookie.