DO GÓRY
logo fuss magazyn

MIĘSO, METAL, KONKRET - JAPOŃSKI CYBERPUNK

M. Dudek | KĄTEM OKA

Po­ja­wie­nie się cy­ber­pun­ka w ja­poń­skim ki­nie moż­na okre­ślić ja­ko re­ak­cję na sza­lo­ny wzrost eko­no­micz­no-tech­no­lo­gicz­no-go­spo­dar­czy w la­tach po­wo­jen­nych XX wie­ku.

PRZYSZŁOŚĆ?
TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ...

P. Zańko | KĄTEM OKA

Prze­sta­li­śmy wie­rzyć w przy­szłość. Kie­dy w la­tach 60. ludz­kość wy­ru­sza­ła w gwiaz­dy, kul­tu­ra po­pu­lar­na aż pu­ch­ła od opty­mi­stycz­nych fan­ta­zji na te­mat pod­bo­ju od­le­głych pla­net...

BACK TO THE SERIES,
CZYLI O SERIALOMANII
SŁÓW KILKA

Z. Lewandowska | KĄTEM OKA

Co nas krę­ci, co nas podnie­ca je­że­li cho­dzi o se­ria­le? I czy to no­we eks­cy­ta­cje, czy te sa­me „fio­ły” po­ja­wia­ją­ce się wraz z ko­lej­ny­mi bo­oma­mi na se­ryj­ne oglą­dac­two?

MIT
NATURY

P. Lehtinen | KĄTEM OKA

W po­­p­ku­l­tu­­rze roi się od na­r­ra­­cji za­­bie­­ra­­ją­­cych w przyszłość. Nie­­wa­ż­ne, jak pię­k­ny wy­­da­­je się świat ju­­tra – pod la­­kie­­ro­­wa­­ną po­­wierz­ch­nią na­­u­ki czai się zło.

INSTAGRAMOWA
POETYKA

M. Stańczyk | KĄTEM OKA

Od 2008 roku roz­wój jed­nej „ap­p­ki” spra­wił, że ha­sła „an­ty-an­tysz­tu­ki” i przy­wró­ce­nia fil­mom pra­wa do nie­do­sko­na­ło­ści wy­chy­lą jesz­cze łby z pod­zie­mia.

SERCE
CYBORGA

S. Łąkas | KĄTEM OKA

Naj­bar­dziej in­tym­ną, na­tu­ral­ną sfe­rą ludz­kie­go ja, jest z du­żym praw­do­po­do­bień­stwem je­go cia­ło. Cia­ło, któ­re skry­wa się płasz­czem ubrań....

DWIE STRONY
MEDALU

Grupa Mobilni | KĄTEM OKA

Kul­tu­ra po­wsta­je wsku­tek twór­cze­go prze­ży­wa­nia na­tu­ry, na­tu­ra sta­je się so­bą po­przez kul­tu­rę wła­śnie – na­sza świa­do­mość wy­no­si ją po­nad czy­stą bio­lo­gię.

Ta strona korzysta z plików cookie.