DO GÓRY
logo fuss magazyn

BACK TO THE SERIES,
CZYLI O SERIALOMANII
SŁÓW KILKA

Z. Lewandowska | KĄTEM OKA

Co nas krę­ci, co nas podnie­ca je­że­li cho­dzi o se­ria­le? I czy to no­we eks­cy­ta­cje, czy te sa­me „fio­ły” po­ja­wia­ją­ce się wraz z ko­lej­ny­mi bo­oma­mi na se­ryj­ne oglą­dac­two?

MIT
NATURY

P. Lehtinen | KĄTEM OKA

W po­­p­ku­l­tu­­rze roi się od na­r­ra­­cji za­­bie­­ra­­ją­­cych w przyszłość. Nie­­wa­ż­ne, jak pię­k­ny wy­­da­­je się świat ju­­tra – pod la­­kie­­ro­­wa­­ną po­­wierz­ch­nią na­­u­ki czai się zło.

INSTAGRAMOWA
POETYKA

M. Stańczyk | KĄTEM OKA

Od 2008 roku roz­wój jed­nej „ap­p­ki” spra­wił, że ha­sła „an­ty-an­tysz­tu­ki” i przy­wró­ce­nia fil­mom pra­wa do nie­do­sko­na­ło­ści wy­chy­lą jesz­cze łby z pod­zie­mia.

SERCE
CYBORGA

S. Łąkas | KĄTEM OKA

Naj­bar­dziej in­tym­ną, na­tu­ral­ną sfe­rą ludz­kie­go ja, jest z du­żym praw­do­po­do­bień­stwem je­go cia­ło. Cia­ło, któ­re skry­wa się płasz­czem ubrań....

DWIE STRONY
MEDALU

Grupa Mobilni | KĄTEM OKA

Kul­tu­ra po­wsta­je wsku­tek twór­cze­go prze­ży­wa­nia na­tu­ry, na­tu­ra sta­je się so­bą po­przez kul­tu­rę wła­śnie – na­sza świa­do­mość wy­no­si ją po­nad czy­stą bio­lo­gię.

CZAS URODZONYCH MORDERCÓW

Z. Lewandowska | KĄTEM OKA

Ro­dzi­my się po­two­ra­mi czy nie – za­gad­ką na­dal po­zo­sta­je to, czym to zło tak de fac­to jest i kto okre­śla je­go zna­cze­nie.

CHODŹMY DO JAPOŃSKIEGO LASU

M. Dudek | KĄTEM OKA

Nie wie­­my, ja­­kim eks­­pe­­ry­­me­n­tom nas pod­da­­wa­­no w tra­k­cie pro­­je­k­cji, ale wie­­my, że ope­­ra­­cja się uda­­ła. Prze­­czu­­wa­­my, że w mó­­zgu za­­i­n­sta­­lo­­wa­­no nam j-chip...

Ta strona korzysta z plików cookie.