DO GÓRY

PO - CZYTAJ, PO - LUB, PO - KAŻ ZNAJOMYM I... ZA - DZIAŁAJ!

FULL KOLOR – wystawa grupy arty­stycz­nej M37A

plakat.jpg21 paździer­nika 2017 roku o godzi­nie 16:21 na tere­nie Gale­rii Fortu Swo­szo­wice roz­po­czął się wer­ni­saż otwie­ra­jący wystawę FULL KOLOR. Pro­jekt był jed­no­cze­śnie cele­bra­cją dwóch lat ist­nie­nia grupy arty­stycz­nej M37A. Wystawa będzie dostępna nie­od­płat­nie dla zwie­dza­ją­cych do 10 listo­pada w godzi­nach otwar­cia Muzeum Spraw Woj­sko­wych.

Kolor jest istot­nym ele­men­tem ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści. Jest czymś na co dzień nie­do­strze­gal­nym, ale cza­sami sta­ją­cym się przedmio­tem zachwytu czy reflek­sji. Widze­nie kolo­rów to wyłącz­nie subiek­tywne wra­że­nie psy­chiczne powsta­jące w mózgu czło­wieka, ale jest rów­nież uwa­run­ko­wane kul­tu­rowo. Od początku ist­nie­nia osad ludz­kich kolor sta­no­wił o przy­na­leż­no­ści do okre­ślo­nej grupy spo­łecz­nej. Kolory posia­dały okre­śloną sym­bo­likę i magiczną moc. Wystawa sku­pia się na prze­ka­zie emo­cjo­nal­nym barw w odnie­sie­niu do este­tyki oraz psy­chiki czło­wieka.

W Muzeum Spraw Woj­sko­wych można zoba­czyć prace zarówno człon­ków grupy (Ewa Maria Roma­niak, Anna Soł­ty­sik, Beata Weber, Bar­tło­miej Doma­gała), jak i zapro­szo­nych gości (Agnieszka Burzej, Ewa Dąbrow­ska & Jan Saj­dak). Na wysta­wie obok obra­zów olej­nych znaj­duje się odlew, suk­nia obok kolażu, sito­druki obok foto­gra­fii. Celem tej inter­dy­scy­pli­nar­nej wystawy pozo­staje bowiem połą­cze­nie róż­nych oso­bo­wo­ści twór­czych, este­tyk, a przede wszyst­kim wytwo­rze­nie prze­strzeni wspól­nych dzia­łań twór­czych bazu­ją­cych na wza­jem­nym wspar­ciu, inspi­ra­cjach oraz dia­logu.

Więcej na  www.facebook.com/grupaM37A

Ta strona korzysta z plików cookie.