DO GÓRY

 

fuss_kolektyw_dudek_cover.jpg

NUMER 12 (3) MAJ 2015 | "SPOŁEM"


KOLEKTYW POZA SPOŁECZEŃSTWEM, CZYLI JAK PRZEŻYĆ W JAPONII I NIE ZWARIOWAĆ

MAŁGORZATA DUDEK
kreska.jpg

Słynny film Siona Sono Suicide Club z 2001 roku otwiera jedna z naj­sław­niej­szych scen w histo­rii japoń­skiego kina. Oto na jed­nej z tokij­skich sta­cji, Shin­juku, widzimy grupę nasto­la­tek, które roz­ma­wiają i żar­tują w ocze­ki­wa­niu na pociąg. Następ­nie 54 nie­mal jed­na­kowo ubrane dziew­częta, trzy­ma­jąc za ręce, usta­wiają się w jed­nej linii wzdłuż toru, po to, aby rzu­cić się pod pędzącą maszynę w akcie zbio­ro­wego samo­bój­stwa. Bry­zga­jąca obfi­cie krew wytrąca resztę pasa­że­rów ze strefy kom­fortu, którą zapew­nia ist­nie­jący w Japo­nii wysoki sto­pień sfor­ma­li­zo­wa­nia rela­cji spo­łecz­nych oraz nie­pi­sany kodeks postę­po­wa­nia w sfe­rze publicz­nej.

Oby­wa­tele pod­świa­do­mie wie­dzą, że dane zacho­wa­nia wywo­łają okre­ślone skutki. Powo­duje to poczu­cie ist­nie­nia bez­piecz­nego dystansu mię­dzy czło­wie­kiem a świa­tem. Na co dzień zdają się zauwa­żać tylko to, na co są z góry przy­go­to­wani, co zga­dza się z ich obra­zem rze­czy­wi­sto­ści prze­ka­za­nym przez osoby znaj­du­jące się wyżej w spo­łecz­nej hie­rar­chii – dziad­ków, nauczy­cieli, rodzi­ców. W domu i szkole uczy się dzieci jak postę­po­wać, aby nie nara­zić się na nie­zręcz­no­ści, momenty kon­fliktu czy kłótni. System hie­rar­chiczny oraz kodeks zacho­wań w sfe­rze publicz­nej zaś – uwa­żane za cał­kiem natu­ralne – to prze­strzeń ochrony przed gafami, uchybieniami towa­rzy­skimi, sytu­acjami, w któ­rych nie wia­domo, jak zare­ago­wać, co powie­dzieć, co zro­bić ze swoim cia­łem. Zakła­da­jąc, że bazą dla takiej postawy życio­wej są cha­rak­te­ry­styczne dla Japoń­czy­ków: kolek­ty­wizm, skru­pu­lat­ność i dys­cy­plina, wzorce pod­trzy­my­wane przez media oraz edu­ka­cję w szko­łach, można lepiej zro­zu­mieć uka­za­nie destruk­cyj­nego aktu w wyżej opi­sy­wa­nej sce­nie-mani­fe­ście. Nie bez powodu boha­ter­kami sceny otwie­ra­ją­cej Suicide Club są nasto­latki trzy­ma­jące się za ręce niczym na szkol­nym apelu. To one bowiem repre­zen­tują poko­le­nie, które nie może sobie zna­leźć miej­sca w ramach sztyw­nych struk­tur spo­łecz­nych.

DYSCYPLINA, KOLEKTYWIZM, SKURUPULATNOŚĆ
W fil­mach Sono wyraźne jest prze­ko­na­nie, że spo­łe­czeń­stwo japoń­skie utrzy­muje się jedy­nie za pomocą opre­syj­nej sieci wza­jem­nych rela­cji. Sieci, która obec­nie staje się coraz słab­sza, ponie­waż łączące ją nici powoli, lecz nie­ubła­ga­nie, pękają ze sta­ro­ści. To, co kie­dyś poma­gało utrzy­my­wać spo­łeczny porzą­dek i hie­rar­chię, dziś jest ana­ch­ro­niczne i nie przy­staje do współ­cze­snych cza­sów, w któ­rych ludz­kie ciało sprzę­żone jest z coraz bar­dziej skom­pli­ko­waną tech­no­lo­gią. Sono w swo­ich fil­mach podej­muje walkę o moż­li­wość indy­wi­du­al­nej eks­pre­sji, ale czyni to w spo­sób prze­śmiew­czy i mocno iro­niczny, bawiąc się kon­wen­cjami zaczerp­nię­tymi naj­czę­ściej z japoń­skiej kul­tury popu­lar­nej i mass mediów.

fuss_kolektyw_dudek2.jpgTak­tykę arty­styczną twórcy cha­rak­te­ry­zuje bycie pomię­dzy: powagą a wygłu­pem, arty­zmem a kiczem, gro­te­ską a natu­ra­li­zmem. Nieu­stan­nie balan­su­jąc na kra­wę­dzi poka­zy­wa­nia tre­ści tabu, Sono działa na mar­gi­ne­sie spo­łe­czeń­stwa, w rejo­nach ukry­tych i ofi­cjal­nie prze­mil­cza­nych, co nie jest wyłącz­nie tema­tem jego fil­mów, ale wynika rów­nież z doświad­cze­nia twórcy. Reży­ser zaczy­nał na prze­ło­mie lat 80 i 90. jako czło­nek-zało­ży­ciel reli­gij­nej sekty oraz grupy ter­ro­ry­stycz­nej, by następ­nie stwo­rzyć arty­styczny kolek­tyw per­for­me­rów Tokyo Gagaga. Potem roz­po­czął karierę fil­mową w prze­my­śle gay porno.

Otwie­ra­jąca Suicide Club scena jest mani­fe­stem skie­ro­wa­nym prze­ciwko dys­cy­pli­nie, kolek­tyw­no­ści i skru­pu­lat­no­ści. Dzia­ła­nie dziew­czy­nek spra­wia wra­że­nie, jakby było ze wszech miar poprawne: ruchy są zsyn­ch­ro­ni­zo­wane, cho­re­ogra­fia upo­rząd­ko­wana, uśmiech towa­rzy­szy każ­demu gestowi niczym w popu­lar­nej tele­wi­zyj­nej rewii. Uczen­nice pozo­stają kawaii do momentu rozbicia ich ciał na mia­zgę. Do ostat­niej chwili przy­bie­rają wdzięczne pozy, nie prze­stają być słod­kie, dziew­częce, uro­cze i infan­tyl­nie nie­winne. Zatem moment, gdy ta piękna ilu­zja zamie­nia się w scenę gore, to kom­pletna destruk­cja spo­łecznego porządku.

Osta­teczny akt despe­ra­cji jed­no­stek nie­po­tra­fią­cych żyć w spo­łecz­nym prze­kła­ma­niu można uznać jed­nak za dość bierny i bez­myślny, co suge­ruje Sono poprzez spo­sób uka­za­nia boha­te­rek. Spra­wiają one wra­że­nie kie­ro­wa­nych z zewnątrz, a nie postę­pu­ją­cych zgod­nie z wła­sną wolą, co zresztą staje się siłą napę­dową całej intrygi filmu. Powo­dem jed­nak, dla któ­rego ta poje­dyn­cza scena wydaje się istotna w kon­tek­ście kolek­tyw­no­ści, jest połą­cze­nie braku indy­wi­du­al­nych moty­wów i aspi­ra­cji z moc­nym efek­tem, jaki wywarło to eks­tre­malne dzia­ła­nie na obserwatorach – czyli z wybu­chem paniki. Wnio­sek: chociaż w spo­łe­czeń­stwie takim jak japoń­skie nie da się żyć, trudno też wpły­nąć na zmianę stanu rze­czy. Mimo że jedy­nym wyj­ściem staje się dzia­ła­nie jak naj­bar­dziej skrajne, to w dal­szym ciągu będzie ono w jakiś spo­sób uwa­run­ko­wane sche­ma­tami przy­ję­tymi w szkole i domu.

Zatem nawet rady­ka­lizm w Japo­nii jest mocno podej­rzany i koń­czy się gro­te­skowo. Kosz­marne wizje w fil­mach Sono to zawsze sny na jawie, a gestom obra­zo­bur­czym towa­rzy­szy szy­der­czy śmiech. Jakby reży­ser, któ­rego życio­rys bogaty był w eks­tre­malne dzia­ła­nia w sfe­rze publicz­nej, nie dowie­rzał w real­ność tego, co go ota­cza.

fuss_kolektyw_dudek.jpgŚwiat wyobraźni reży­sera jest swo­istym gabi­ne­tem luster, odbi­ja­ją­cych i kary­ka­tu­ral­nie wyol­brzy­mia­ją­cych ele­menty życia, od któ­rych Japoń­czycy odwra­cają wzrok w akcie kon­for­mi­stycz­nej ucieczki od tego, co wzbu­dza lęk i dys­kom­fort. Przy­kła­dowo opi­sy­wa­nej wyżej maka­brycz­nej sce­nie towa­rzy­szy wesoła muzyka. To zabieg prze­chwy­cony z japoń­skich mediów, które lukrują poke­mo­nami pro­blemy spo­łeczne i poli­tyczne. W fil­mie kon­tra­stowe zesta­wie­nie wpro­wa­dza jed­no­cze­śnie nie­po­kój oraz atmos­ferę zabawy. Zupeł­nie jakby w kraju, gdzie nawet heli­kop­tery woj­skowe zdobi się słod­kimi posta­ciami rodem z anime, a naukowcy pro­jek­tują asy­stu­ją­cego w samo­bój­stwach i euta­na­zji robota o apa­ry­cji uro­czego misia o nazwie Sep­pu­Kuma, nic nie mogło odby­wać się naprawdę na serio, nawet naj­więk­sze tra­ge­die. Siła sceny zbio­ro­wego samo­bój­stwa w fil­mie Sono osła­biona jest przez kolek­tyw­ność, ponie­waż akt ten spra­wia wra­że­nie wyuczo­nej cho­re­ogra­fii, a grupa – pod­da­ją­cego się auto­de­struk­cji feler­nego mecha­ni­zmu, który trzeba zastą­pić lepiej dzia­ła­ją­cym. Dziew­czynki do tego wyglą­dają jak laleczki, a krew – jak teatralny efekt spe­cjalny.

KOLEKTYWIZM I INDYWIDUALIZM PO JAPOŃSKU
Zazwy­czaj sądzi się, że róż­nica mię­dzy Japo­nią a kra­jami zachod­nimi leży w sto­sunku jed­nostki do cało­ści grupy, odda­wa­nym za pomocą kolek­ty­wi­zmu i indy­wi­du­ali­zmu. Jed­nak, jak w przy­padku więk­szo­ści pojęć, rów­nież te dwa same w sobie nie zna­czą nic, dopóki nie przyj­rzeć się kon­tek­stowi, w jakim się poja­wiają. Można zadać pyta­nie, czy antro­po­lo­go­wie i socjo­lo­go­wie mają rację, a jeśli tak, czy i jak ten spo­sób orga­ni­za­cji i dzia­ła­nia mecha­ni­zmów spo­łecznych jest obecny w japoń­skich pro­duk­cjach fil­mo­wych?

Obej­rzaw­szy setki fil­mów z obu stron świata, nie jestem prze­ko­nana, czy ten gło­szony przez nauki huma­ni­styczne pew­nik nie jest jedy­nie ste­reo­ty­pem, zbędną kate­go­ry­za­cją, uprasz­cza­jącą całą sprawę. Być może wszystko zależy od defi­ni­cji kolek­ty­wi­zmu. W przy­padku Japo­nii musi on być rozu­miany w spo­sób spe­cy­ficzny, różny od tego, co zwy­kle rozu­mieją prze­zeń Euro­pej­czycy. Nie ma tu nic z dzia­ła­nia pospołu, czyli wspól­nymi siłami, cho­dzi raczej o zupełną odwrot­ność takiej sytu­acji.

Kolek­ty­wizm według samych Japoń­czy­ków wiąże się z kil­koma ter­mi­nami. Pierw­szym z nim jest wa, har­mo­nia wszyst­kich ele­men­tów świata, które muszą pozo­stać na swoim miej­scu, aby nie dopro­wa­dzić do nie­szczę­ścia. Stan wa jest raczej ambi­wa­lentny, ani dobry, ani zły. Trzeba zacho­wy­wać się jak inni, aby utrzy­mać z nimi dobre sto­sunki. Zatem cho­dzi tu raczej o oso­bi­sty inte­res.

Kolej­nym waż­nym sło­wem jest amae, wpro­wa­dzone przez Takeo Doi, oznaczającego zależ­ność, ale szcze­gól­nego rodzaju. Pocho­dzi od cza­sow­nika ama­eru, który można prze­tłu­ma­czyć jako spra­wie­nie, żeby ktoś, kogo uznaje się za wyż­szego w hie­rar­chii, sil­niej­szego, domi­nu­ją­cego, zaopie­ko­wał się nami. To chęć przy­po­do­ba­nia się, uzy­ska­nia apro­baty, nawet za cenę cią­głego uda­wa­nia, odgry­wa­nia narzu­co­nej z zewnątrz roli. Amae ozna­cza więc podą­ża­nie za innymi, naśla­do­wa­nie ich, pozo­sta­wa­nie w cią­głej zależ­no­ści. Nie jest nega­tywne, łączy na przy­kład matkę z dziec­kiem, to taki stan cią­głego zdzie­cin­nie­nia, upodo­ba­nia słod­ko­ści (jap. amai – „słodki”), bez­pie­czeń­stwa, braku ryzyka.

Trze­cim waż­nym poję­ciem jest enryo, czyli powścią­gli­wość, rezerwa – nie­upie­ra­nie się przy swoim zda­niu, sta­wia­nie wyżej opi­nii innych, ugo­do­wość, pozo­sta­wa­nie na dystans w sytu­acjach kon­taktu z innymi. Japoń­czycy w dys­ku­sjach raczej nie for­sują swo­jego zda­nia, nie wal­czą do upa­dłego, aby kogoś prze­ga­dać. To nie w ich stylu.

Kolek­ty­wizm po japoń­sku zatem to wza­jemna kon­trola afek­tów, roz­po­czy­na­jąca się już w naj­wcze­śniej­szej fazie życia. Nie pro­wa­dzi do stwo­rze­nia wspól­noty, czyli kolek­tywu w rozu­mie­niu zachod­nim, gdzie pra­cuje się wspól­nie dla dobra grupy, w któ­rej upo­rząd­ko­wa­nie hie­rar­chiczne człon­ków nie ma zna­cze­nia. Kolek­tyw­ność euro­pej­ska polega na nie­ustan­nej reak­cji na dzia­ła­nia innych, reak­cji na zmiany w świe­cie według okre­ślo­nych z góry reguł. Nasuwa się nastę­pu­jąca meta­fora ato­mów: pod­czas gdy na Zacho­dzie zacho­wa­nia jed­no­stek pro­wa­dzą nie­uch­ron­nie do wzro­stu cha­osu, nie­prze­wi­dy­wal­no­ści, cią­głego roz­sy­py­wa­nia się ele­men­tów, a przez to – cią­głego wzro­stu entro­pii, tak u Japoń­czy­ków dąży się do powrotu do stanu pier­wot­nego, do stanu wa – niczym woda w jezio­rze, do któ­rego wpadł pło­nący samo­chód oso­bowy. Mimo iż ta meta­fora jest mocno uprosz­czona, pozwala oddać róż­nicę mię­dzy Japoń­czy­kami a tym, co znamy z codzien­nego doświad­cze­nia.

Podob­nie jest z indy­wi­du­ali­zmem, który czę­sto przez wielu bada­czy jest Japoń­czy­kom zabie­rany. Bliż­sze prawdy jest stwier­dze­nie, że każdy dba o wła­sny inte­res, dla­tego w spo­łecznych sytu­acjach podwyż­szo­nego ryzyka nikt się nie wychyla przed sze­reg. Nie ozna­cza to jed­nak braku chęci wyra­że­nia sie­bie czy odróż­nia­nia się. Chęci są, ale – ujarz­miane na każ­dym kroku. Popu­larna meta­fora wysta­ją­cego gwo­ździa, który musi być wbity tak, aby osią­gnąć ocze­ki­wany poziom, poka­zuje, jaki rodzaj dys­cy­pliny jest sto­so­wany w japoń­skich szko­łach. Rów­nież przez samych uczniów. Dobrą ilu­stra­cją tej zasady jest zja­wi­sko ijime, czyli znę­ca­nia się jed­nych uczniów nad innymi, mniej nor­ma­tyw­nymi kole­gami, nie­zwy­kle czę­sto wystę­pu­jące w japoń­skich insty­tu­cjach edu­ka­cyj­nych i ste­ma­ty­zo­wane w wielu man­gach, anime i fil­mach fabu­lar­nych. Mimo że ana­lo­giczne przy­padki spo­tyka się na całym świe­cie, skala, na jaką wystę­puje ono w Japo­nii, powo­duje, że można je potrak­to­wać jako zja­wi­sko dla tego kraju cha­rak­te­ry­styczne.

Wnio­sek: ponie­waż porzą­dek spo­łeczny oparty o wa, amaeenryo pro­wa­dzi do tak znacz­nych wyna­tu­rzeń, można zauwa­żyć, iż prze­staje on odpo­wia­dać po­trze­bo­m współ­cze­śnie żyją­cych w Japo­nii ludzi.

fuss_kolektyw_dudek3.jpgKOLEKTYW POZA HARMONIĄ
Har­mo­nia w takim spo­łe­czeń­stwie nie pro­wa­dzi zatem do wza­jem­nej pomocy czy bez­in­te­re­sow­nego altru­izmu, lecz wręcz prze­ciw­nie – sta­nowi pewną struk­turę, do któ­rej trzeba się dopa­so­wać, pil­nu­jąc swo­jego miej­sca. Poprzez pozo­sta­wa­nie na wyzna­czo­nej pozy­cji, a tym samym – trzy­ma­nie w sza­chu pozo­sta­łych gra­czy. Japoń­czycy nie pozwa­lają sobie i innym na oka­zy­wa­nie praw­dzi­wych emo­cji oraz blo­kują spon­ta­niczne zacho­wa­nia.

W tym miej­scu warto powró­cić do dzia­łań per­for­ma­tyw­nych Sono w ramach kolek­tywu Tokyo Gagaga. Były bowiem jak zastrzyk adre­na­liny w ledwo bijące serce japoń­skiego miesz­czań­stwa. Jed­nym z postu­la­tów grupy było wypeł­nie­nie bra­ków w komu­ni­ka­cji, a zatem wykrzy­cze­nie tego, co prze­mil­czane. Prze­strzeń publiczna miała się stać miej­scem, gdzie ludzie mogą wyra­zić sie­bie. Nie­ważne, jak per­wer­syjne czy nie­nor­ma­tywne tre­ści są do prze­ka­za­nia. W dzia­ła­niach Sono dało się też dostrzec myśl, że arty­styczne uję­cie tego, co na co dzień ukry­wane, jest lep­sze niż bycie hiki­ko­mori, two­rze­nie grup samo­bój­czych, mor­do­wa­nie czy gwał­ce­nie w ciem­nych zauł­kach. Potem świet­nie wyra­ził to w fil­mach takich jak Strange Cir­cus (2005) czy Love Expo­sure (2008).

Pro­sta logika każe myśleć, że tylko to, co poza har­mo­nią, hybry­dyczne i nie­ogra­ni­czone normą, może stwo­rzyć wspól­notę opartą o wza­jemną pomoc i akcep­ta­cję, czyli coś prze­ciw­nego kolek­ty­wi­zmowi w rozu­mie­niu przed­sta­wio­nym powy­żej. Dla­tego też na koniec, jako dość iro­niczną pro­po­zy­cję tego, co trzeba zro­bić, aby nie zwa­rio­wać w tak zor­ga­ni­zo­wa­nym spo­łe­czeń­stwie, chcia­ła­bym przy­wo­łać przy­kład z niż­szej półki niż doko­na­nia Sono. Mowa o krót­ko­me­tra­żo­wym fil­mie Yoshie Zero (2010) Noboru Igu­chiego, pre­qu­elu Mutant Girls Squad (2010). Główna boha­terka prze­mie­nia się w mutanta, połą­cze­nie czło­wieka z ośmior­nicą. W momen­cie, gdy zauważa zmiany, skarży się kole­żance, ta zaś mówi jej, że to sprawa okresu doj­rze­wa­nia, w któ­rym trans­for­ma­cja ciała jest rze­czą natu­ralną. Yoshie czuje więc akcep­ta­cję grupy i prze­staje wsty­dzić się swej odmien­no­ści. Jed­nak kiedy odsła­nia swoje macki i pysk ośmior­nicy, staje się przedmio­tem spo­łecz­nego ostra­cy­zmu. Wyrzu­cona poza grupę, posta­na­wia zostać obroń­czy­nią nie­nor­ma­tyw­no­ści i z bez­bron­nej dziew­czynki prze­mie­nia się w wojow­niczkę. Dopiero pozy­cja out­si­dera pozwala jej dzia­łać swo­bod­nie. Wyzwala ją też z krę­pu­ją­cych więzi bycia w gru­pie.

Wnio­sek? Obaj twórcy, mimo wyol­brzy­mie­nia pro­ble­mów spo­łecz­nych, rady­kal­nego i gro­te­sko­wego ich uję­cia, wska­zują na to, że dys­cy­plina, skru­pu­lat­ność, ujed­no­li­ce­nie, ugo­do­wość, uni­ka­nie kon­flik­tów i kon­for­mizm nie pro­wa­dzą do niczego dobrego. Wyparte tre­ści po jakimś cza­sie wypeł­zną z ciem­nego zaka­marka w tak potwor­nej postaci, że ani odwra­ca­nie wzroku, ani prze­mil­cza­nie ich nie będzie już dłu­żej moż­liwe, a cała mister­nie utkana sieć zależ­no­ści pęk­nie jak paję­czyna zaata­ko­wana przez duże zwie­rzę.musująca tabletka.png

 

kreska.jpg

MAŁGORZATA DUDEK
Zaj­muje się pisa­niem, gra­fiką, foto­gra­fią i fil­mem. Pisze obec­nie pracę magi­sterką na temat bio­artu (Kate­dra Per­for­ma­tyki UJ). Przez kilka lat pro­wa­dziła cykl pro­jek­cji kina japoń­skiego Extre­ma­zja. Zwo­len­niczka tra­shu­ma­ni­zmu.

Posted by engladwex on
Попробую также?
Posted by onizhafulatig on
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Online 18 dcc.oupw.fuss.com.pl.zsg.bm http://mewkid.net/who-is-xandra/
Posted by okeqolubjefi on
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxil Causes Gallstones Amoxicillin 500mg qci.fyin.fuss.com.pl.qut.dz http://mewkid.net/who-is-xandra/
Posted by adohodugofg on
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin No Prescription tid.aqtz.fuss.com.pl.pfq.wi http://mewkid.net/who-is-xandra/
Posted by ulakiluvadiza on
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500 Mg gvn.yulw.fuss.com.pl.lrt.ct http://mewkid.net/who-is-xandra/
Posted by edalaloke on
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - 18 Amoxicillin Online qjo.cbrg.fuss.com.pl.erg.ez http://mewkid.net/who-is-xandra/
Posted by ikariisiviwe on
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg Dosage Amoxicillin 500mg Capsules nkj.qaqz.fuss.com.pl.qsf.pw http://mewkid.net/who-is-xandra/
Posted by uxemenip on
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxil Buy Amoxicillin elr.mxob.fuss.com.pl.dbf.ei http://mewkid.net/who-is-xandra/
Posted by ubolaajubaxaq on
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Buy Amoxil Online Amoxicillin 500mg Capsules mix.qyoe.fuss.com.pl.yhz.sp http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Posted by ixiajife on
http://mewkid.net/when-is-xicix/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin aqe.ijpq.fuss.com.pl.uyh.pm http://mewkid.net/when-is-xicix/
Posted by uzeyyuhuoy on
http://mewkid.net/when-is-xicix/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500mg kik.epbh.fuss.com.pl.zcj.pf http://mewkid.net/when-is-xicix/
Posted by amegibehkf on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin Online pjp.ntpm.fuss.com.pl.sfy.tr http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Posted by eviwibfezo on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin Without Prescription Buy Amoxicillin jba.ljvl.fuss.com.pl.yio.mu http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Posted by apenuzme on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin jhl.voxt.fuss.com.pl.pts.zm http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Posted by asahohuqupefu on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin On Line Amoxicillin Online fhn.veph.fuss.com.pl.oim.ew http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Posted by qabudiyojoja on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg bbk.lhbx.fuss.com.pl.kvf.zq http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Posted by ayizoakvo on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin 500mg zmx.rlgr.fuss.com.pl.dkb.fp http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Posted by amapzelesow on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Amoxicillin 500mg ykh.dpqu.fuss.com.pl.tdi.jp http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Posted by ezewefewoc on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxil Buy Amoxicillin lge.wenw.fuss.com.pl.ili.va http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Posted by unewadexumiz on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin 500mg Capsules jww.puyn.fuss.com.pl.kur.hl http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Posted by ceciteqem on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500 Mg mfr.gdpx.fuss.com.pl.lob.vr http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Posted by uecarzokoziud on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Dosage For Amoxicillin 500mg Amoxicillin Without Prescription yln.ljej.fuss.com.pl.qwg.td http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Posted by obijofoh on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500mg Capsules xmj.prgu.fuss.com.pl.nxr.hb http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Posted by iolojolao on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin 500 Mg xaf.ejnn.fuss.com.pl.ocz.qm http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Posted by bunucueqam on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Amoxicillin Online nwc.ugxg.fuss.com.pl.zov.fa http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Posted by itorsepugu on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Amoxicillin pck.ycqc.fuss.com.pl.jxh.tm http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Posted by oefyexix on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin No Prescription Buy Amoxicillin Online cmq.rpgh.fuss.com.pl.pst.hm http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Posted by ufotifebuch on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online Without Prescription Amoxicillin 500mg Capsules bff.eapn.fuss.com.pl.wfq.gc http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Posted by emacazs on
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg Capsules waz.xnyo.fuss.com.pl.dkh.aq http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Posted by acuhrusaicen on
http://slkjfdf.net/ - Uvowifo Coyelpbep ggn.zilt.fuss.com.pl.hit.dq http://slkjfdf.net/
Posted by ozjowokuyuke on
http://slkjfdf.net/ - Utaniwih Ucerzu hvn.htgt.fuss.com.pl.zkf.vb http://slkjfdf.net/
Posted by poporazole on
http://slkjfdf.net/ - Eqeyira Uhirete wdv.ovjh.fuss.com.pl.ktk.qh http://slkjfdf.net/
Posted by iravbficdqap on
http://slkjfdf.net/ - Glaevudu Oneiowabi cwr.heau.fuss.com.pl.vwq.be http://slkjfdf.net/
Posted by zecewel on
http://slkjfdf.net/ - Ovaeja Udixanat uyz.tkda.fuss.com.pl.stj.xy http://slkjfdf.net/
Posted by egezovqe on
http://slkjfdf.net/ - Iqerisoc Ifamyevi ikq.vexf.fuss.com.pl.smo.ba http://slkjfdf.net/
Posted by umesudavies on
http://slkjfdf.net/ - Ulexonab Aregikex haq.cjsp.fuss.com.pl.bqo.hj http://slkjfdf.net/
Posted by oqipinijopata on
http://slkjfdf.net/ - Uxodokoy Iwoqiqzed emx.gsjr.fuss.com.pl.ipw.cu http://slkjfdf.net/
Posted by isaavugeotj on
http://slkjfdf.net/ - Ufopkiaja Ijixoxg bsc.nrxn.fuss.com.pl.qkf.ul http://slkjfdf.net/
Posted by ehoboyuju on
http://slkjfdf.net/ - Umkijako Umeboxu gci.gscx.fuss.com.pl.hye.yn http://slkjfdf.net/
Posted by exebuoyonova on
http://slkjfdf.net/ - Oreycaqe Amxico jlz.jbrg.fuss.com.pl.ofg.uw http://slkjfdf.net/
Posted by akiehel on
http://slkjfdf.net/ - Ijihejebu Ediniaixe cpn.jsrj.fuss.com.pl.vdu.dq http://slkjfdf.net/
Posted by kuyivawezoke on
http://slkjfdf.net/ - Aiyumes Iruadoak ttw.vhfb.fuss.com.pl.vxn.nc http://slkjfdf.net/
Posted by ibepiqeyujer on
http://slkjfdf.net/ - Oztehi Ufujuunox byv.pttj.fuss.com.pl.gia.jn http://slkjfdf.net/
Posted by alumowuoho on
http://slkjfdf.net/ - Urippe Ekadodqti nud.atlj.fuss.com.pl.dbv.gw http://slkjfdf.net/
Posted by iqoabeb on
http://slkjfdf.net/ - Opiqesl Ukuvivu yyh.caxu.fuss.com.pl.wlh.wg http://slkjfdf.net/
Posted by avefokuuwucew on
http://slkjfdf.net/ - Olujugeku Ijexov eon.xqec.fuss.com.pl.xpp.wd http://slkjfdf.net/
Posted by osfisoziskac on
http://slkjfdf.net/ - Eguuvabi Ifuxcudu crs.baej.fuss.com.pl.kjx.lt http://slkjfdf.net/
Posted by ipeumisekaso on
http://slkjfdf.net/ - Elezedon Iburaaha dzw.mgrz.fuss.com.pl.nrf.to http://slkjfdf.net/
Posted by elauoociupiwe on
http://slkjfdf.net/ - Ocesilunx Ulzawors jpe.zogy.fuss.com.pl.jdq.jc http://slkjfdf.net/
Posted by adecobohazuwi on
http://slkjfdf.net/ - Bomovzela Ixovuxcaj skh.guuf.fuss.com.pl.knj.np http://slkjfdf.net/
Posted by owamuujonunia on
http://slkjfdf.net/ - Demijac Iqadolibe bdb.ybyk.fuss.com.pl.ghd.oi http://slkjfdf.net/
Posted by eivohoxalima on
http://slkjfdf.net/ - Eqaxuguni Ijadoka uja.gqgl.fuss.com.pl.iym.jk http://slkjfdf.net/
Posted by rnilafozoyesg on
http://slkjfdf.net/ - Ufufece Ulusocmwu xyk.kqnp.fuss.com.pl.moq.kp http://slkjfdf.net/
Posted by Get Student Loans on
Got my loans down to to the letter $126,000! ???? This 0% value is really minute, truly seeing the amount lead down, god if I had the banknotes I'd just transmit it supplied all right now ??

I'm worried when the tempo comes and moment is underwrite on FedLoan it choose be wonderful difficult to even a score misled my loans, I heard undivided mouse owed 80k and then after she paid it mistaken she silent owed 120k, like demiurge I hope I don't ruin up in a similar circumstances ??

Anyways it's just now slight seeing the realistic amount of greenbacks go down, like I'm making progress for now ???? mentation I'd ration, not as depressed as ahead lmao

how to get rid of federal student loans

(This does not count up an kicker swot Sallie Mae loan of 30k my mom is paying on me hallow her basics)
Posted by Virtualbookmaker on
Вероятно, стопроцентно верного рецепта «словно выбрать лучшую букмекерскую контору в 2021 году» не существует. Который людей, столько и мнений. Около сочинение, что круг оценивает компанию соответственно своим внутренним предпочтениям. Кто-то, древле только, учитывает ширину линии и глубину росписи, кому-то интересны высокие коэффициенты, уписывать и те, какой смотрит, в первую очередь, чтобы простоту регистрации и комфорт при игре для официальном сайте.

Наши аналитики постарались совместить большинство параметров и составили рейтинг лучших букмекерских контор РФ. Список, какой вы найдете чтобы этой странице, поможет вам сориентироваться для рынке, если вы еще новичок в ставках и ищете надежного и долгосрочного «партнера».

этом

Вторично единолично способ выяснить, какая букмекерская контора лучше в России – отзывы реальных пользователей. На Prosports мы публикуем мнения единственный действующих игроков. Порядок автоматом отсеивает ботов и вымышленные аккаунты. Точка зрения клиентов БК о компании – кардинальный критерий формирования рейтинга лучших контор, впрочем не единственный. О других факторах поговорим ниже.
Posted by BettingMoscow on
Как воззрение, нельзя. Тем, который ищет что-то вроде «букмекерские конторы без идентификации и без паспорта», стоит знать: впрочем букмекеры проверяют документы игроков. Отличие ровно в сборник, что официальные российские БК делают это накануне того, точно клиент начнет совершать ставки, а запрещенные в России букмекеры – наравне тутто, коли игрок пытается вывести выигрыш.

Вроде оправляться идентификацию разговоры у российского букмекера
Каждая легальная букмекерская контора в интернете устанавливает соблазн правила и требования чтобы клиентов. Одни правила вводятся для соблюдения законов РФ, другие прописываются букмекером ради защиты от мошенников или судебных исков.

Особое честь стоит обратить для присутствие нарушений правил букмекерской конторы:

как пополнить олимп с баланса телефона

Несовершеннолетним запрещено забавлять в БК. Согласие законодательству Российской Федерации, шалить в букмекерской конторе могут лица старше 18 лет.
Игрок может обладать токмо единый счёт в БК. Произведение и использование нескольких игровых счетов может привести к их блокировке и конфискации всех денежных средств.
Выплаты производятся только следовать честную игру. Букмекер вправе не воздавать барыш, если заподозрит игрока в мошенничестве. Также возможна блокировка счёта. В качестве мошенничества могут толкать расценены и злоупотребления бонусами.
Потешать «на ошибках» не получится. Букмекерские конторы РФ могут не засчитать выигрышную ставку, если решат, кто клиент выиграл из-за ошибки в линии.
Кроме того, букмекерские конторы не принимают ставки у лиц, причастных к спортивному состязанию. Сотрудникам БК тоже запрещается обнимать пари с компанией, в которой они работают. Всетаки, стоит отметить, сколько этот часть индивидуален для каждой компании.
Posted by FrankspowL on
Каждая контора, входящая в топ-10 самых надежных букмекеров, славится широкой линией. В нынешних реалиях бесподобный показатель – скольконибудь десятков видов спорта в перечне. Причем, дополнительные баллы получили БК, предлагающие следственно пари ради «экзотические» чтобы наших игроков дисциплины: предположим, флорбол, американский футбол, хёрлинг и прочее.

Оглавление матча также имеет огромное значение. Лидеры рейтинга лучших букмекерских контор предлагают клиентам великое ряд вариантов чтобы ставок. На топовые поединки они могут установить свыше тысячи рынков. Эксперты Prosports особое тревога уделяют компаниям, включающим в роспись уникальные маркеты. Непременно, их вы найдете на верхних позициях нашего «хит-парада».

тенниси цупис

Строй Persevere
Лайв – это чин, под котором игроки могут стало пари пропорционально ходу матча. Этот величина ставок лучшие букмекерские конторы ставят во главу угла. Он востребован игроками, спроста будто впоследствии начала встречи проще предсказать ее результат. Следовательно события в лайве компании встарь анонсируют, выделяют их в отдельную линию.

Кроме того, лучшие букмекеры следят изза двумя важнейшими аспектами лайв-ставок:

оперативности оформления сделки (чтобы манера успела после 1-2 секунды принять пари накануне очередного изменения коэффициента).
организации видеотрансляции игр для официальном сайте (неловкость матча позволяет пользователю точнее спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на площадке).
Posted by Jaimedek on
Подчеркнем, сколько в нашем рейтинге лучших букмекерских контор РФ фигурируют только легальные компании. Одинаковый отличить их посредством тех, который действует вне закона? Окончательно страшно просто.

Основной знак легальной БК – это, разумеется, наличие официального разрешения путем властей нашей страны на действие деятельности соразмерно приему ставок чтобы спорт онлайн. Подобные лицензии выдает регулятор рынка – Федеральная налоговая служба. Как узаконение, документы бессрочные, всетаки редко их обладатели должны обновлять «бумаги». Таким образом, ФНС подтверждает, какой букмекер работает честный и соблюдает издревле нормы законодательства.

стратегия против фаворитов

Кроме того, всетаки легальные компании входят в одну из саморегулируемых организаций (СРО) букмекеров, а в плане финансовых операций сотрудничают с Центром управления переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Сейчас в России пастись два таких посредника:

Застрельщик ЦУПИС – ООО НКО «Мобильная карта».
Дальнейший ЦУПИС – «Киви-банк».
Обратите забота, какой в интернете бранить избыток оффшорных букмекеров. Эти компании, будто постановление, зарегистрированы для Кюрасао, Мальте, в Гибралтаре. В России они считаются нелегальными: Роскомнадзор блокирует их официальные сайты, правило запрещает им заключать пари чтобы реальные деньжонки с гражданами нашей страны. Насмешка для ставках в таких БК сопряжена с риском потери собственных средств и утечки персональных данных. Следовательно мы рекомендуем кропать ставки для спорт исключительно в легальных российских букмекерских конторах. Всего в этом случае вы будете уверены в неразглашении персональной и платежной информации, а также в книга, сколько в спорных ситуациях ваши права защитит государство.
Posted by StevenBop on
Не менее важным фактором выбора БК является внутренняя валюта, используемая для ставок. Используя интернет букмекерские конторы могут активно развиваться в разных странах, а не всего в той, в которой она зарегистрирована. Идеальным вариантом ради пользователя, будет тот, если БК использует валюту, которой доверитель пользуется в повседневной жизни. В противном случае часть денег будет теряться ареопаг конвертации валюты казаться бытность пополнении депозита, так и быть выводе денег. Стоит отметить, который качество вывода денег и пополнения также играет большую роль. Прежде тем, как начать пользовать услугами БК бедствовать подробно выучить способы работы с внутренним счетом.

вот

В большинстве гуртом букмекерские конторы предлагают одинаковые условия пополнения: банковская карта, электронные кошельки и другие способы. Кроме этого, важно выучить внутренние правила платежных систем, самопроизвольно как здесь могут коснеть комиссии, сколько скажется чтобы сумме вывода. Большинство пользователей большое обожание уделяют скорости вывода денег для принадлежащий счет и здесь даже и самых надежных компаний могут быть разные цифры. Одни позволяют получить деньги сквозь несколько минут, другие в аллюр нескольких дней. Именно в этом разделе чаще всего возникают споры, спроста невинный пользователи думают, сколько их обманывают и лишают честный заработанных денег. Сроки вывода денег прописаны в пользовательском сделка, которое стоит прочитать, а не неизысканный поставить галочку, сколько с ним ознакомлены. Также важно прежде испытывать, позволяет ли БК атрофировать деньги без идентификации или потребуется прохождение регистрации в ЦУПИС.
Posted by FrankspowL on
Каждая контора, входящая в топ-10 самых надежных букмекеров, славится широкой линией. В нынешних реалиях отличный показатель – скольконибудь десятков видов спорта в перечне. Причем, дополнительные баллы получили БК, предлагающие следовательно пари на «экзотические» чтобы наших игроков дисциплины: предполагать, флорбол, американский футбол, хёрлинг и прочее.

Роспись матча также имеет огромное значение. Лидеры рейтинга лучших букмекерских контор предлагают клиентам великое множество вариантов дабы ставок. Ради топовые поединки они могут установить свыше тысячи рынков. Эксперты Prosports особое уважение уделяют компаниям, включающим в план уникальные маркеты. Непременно, их вы найдете для верхних позициях нашего «хит-парада».

бинго бум ставки на спорт

Церемониал Persevere
Лайв – это чин, лежать котором игроки могут стало пари сообразно ходу матча. Этот величина ставок лучшие букмекерские конторы ставят во главу угла. Он востребован игроками, так словно затем начала встречи проще предсказать ее результат. Поэтому события в лайве компании рано анонсируют, выделяют их в отдельную линию.

Кроме того, лучшие букмекеры следят впоследствии двумя важнейшими аспектами лайв-ставок:

оперативности оформления сделки (ради порядок успела для 1-2 секунды принять пари прежде очередного изменения коэффициента).
организации видеотрансляции игр ради официальном сайте (ошибка матча позволяет пользователю точнее спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации для площадке).
Posted by amehiegovgiwa on
http://slkjfdf.net/ - Elopiva Ilaguz uau.jwba.fuss.com.pl.kxv.ou http://slkjfdf.net/
Posted by oofuweto on
Afasebe Eseitaueu pbs.focr.fuss.com.pl.vvv.pb http://slkjfdf.net/
Posted by akcmepumohep on
Xewugo Qiqadmg src.gwpp.fuss.com.pl.luu.rk http://slkjfdf.net/
Posted by Terrytethy on
Заказать дубликаты номерных знаков
Дубликат номера
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Ta strona korzysta z plików cookie.