DO GÓRY
logo fuss magazyn

CZY UBRANIA POTRAFIĄ MILCZEĆ?

K. Dziadowicz | MIĘDZY INNYMI

W prze­strzeni publicz­nej tłu­mimy w sobie słowa, zacze­piamy o sie­bie jedy­nie wzro­kiem, a jed­no­cze­śnie roz­glą­damy się ner­wowo, żeby spraw­dzić, czy prze­strzeń, w któ­rej się znaj­du­jemy, jest tą samą, do któ­rej przy­go­to­wa­li­śmy cha­rak­te­ry­za­cję.

Ta strona korzysta z plików cookie.