DO GÓRY
logo fuss magazyn

NARCOLAND

M. Myrlak | KĄTEM OKA

Popu­larny biały pro­szek, który Ame­ry­ka­nom koja­rzy się głów­nie z pobu­dze­niem, eufo­rią i zabawą, kilka kilo­me­trów od połu­dnio­wej gra­nicy przy­wo­dzi już na myśl same kło­poty.

BARDZO DZIKI ZACHÓD?

M. Myrlak | MIĘDZY INNYMI

Podobno w toczą­cej się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych deba­cie na temat dostępu do broni pal­nej, nie cho­dzi wyłącz­nie o posia­da­nie broni. Tu cho­dzi o samo spra­wo­wa­nie kon­troli nad jej posia­da­niem.

ZABÓJCZA MIŁOŚĆ

M. Myrlak | MIĘDZY INNYMI

Jed­nym z wielu moty­wów, dla któ­rych seryjni mor­dercy popeł­niają swoje zbrod­nie, jest miłość. Ta nie­speł­niona.

SHOW MUSTN’T GO ON!

M. Myrlak | MIĘDZY INNYMI

Cyrk. Zoo. Park rozrywki. To miejsca nieodłącznie kojarzące się ze zwierzętami – więzionymi w klatkach i na usługach człowieka. Rzadko wyrażającymi radość z obcowania z ludźmi.

SERYJNI MORDERCY – SUPERGWIAZDY POPKULTURY!

M. Myrlak | KĄTEM OKA

Ch­cesz wy­na­jąć dom, w któ­rym Jef­frey Dah­mer za­bił swo­ją pierw­szą ofia­rę? Pro­szę bar­dzo!

Ta strona korzysta z plików cookie.