DO GÓRY

DLA
AUTORÓW. 


☛ Temat numeru 28: WIELKIE ŻARCIE  | deadline nadsyłania tekstów: 22.04.2018

Jeśli głodni ludzie inten­syw­nie myślą o jedze­niu, współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwo zdaje się mieć na jego punk­cie obse­sję. Z jed­nej strony subkul­tura foodies, #in­sta­food czy ruch slow food poka­zują, że kul­tura karmi się obra­zami posił­ków. Z dru­giej strony mamy wzrost świa­do­mo­ści, że jedze­nie potrafi też sta­nąć kością­/o­ścią w gar­dle – m.in. wege­ta­ria­nie, wega­nie i fre­ega­nie trak­tują swoją dietę jako spo­łeczną, eko­lo­giczną i gospo­dar­czą dekla­ra­cję. Pod­czas gdy „żar­łoki” pod­dają się glu­te­nowo-glu­ko­zo­wej roz­pu­ście, „asceci” kręcą z Anną Lewan­dow­ską wła­sną tapiokę i szu­kają bana­nów z wol­nego han­dlu.

W 28 nume­rze „FUSSa” posta­ramy się zobra­zo­wać to nie­ustanne oscy­lo­wa­nie mię­dzy ape­ty­tem a dietą i zde­ma­sko­wać nasze żywie­niowe nawyki – zapra­szamy do wspól­nego bie­sia­do­wa­nia!


☛ Temat numeru 29: NO PAIN, NO GAME  | deadline nadsyłania tekstów: 10.06.2018

No pain, no gain – mówi stare angiel­skie przy­sło­wie. Bez pracy nie ma koła­czy. Trak­tu­jąc prze­wrot­nie znane porze­ka­dło, zmie­niamy kie­ru­nek poszu­ki­wań: No pain, no game – nie ma gry bez kon­tu­zji. Szu­kamy zatem auto­rów, któ­rzy wie­dzą, co to krew, pot i łzy.

Czas, by na naszych łamach zago­ściła aktyw­ność fizyczna: sport to przy­jem­ność, ale i wysi­łek, ruch i kon­tem­pla­cja, to praca zawo­dowa, ale i towa­rzy­ski relaks, rywa­li­za­cja z prze­ciw­ni­kiem i walka z samym sobą. Freud o spo­rcie powie­dział, że wynika z popę­dów ero­tycz­nych i ten­den­cji sady­stycz­nych oraz eks­hi­bi­cjo­ni­stycz­nych. Szu­kamy jesz­cze innych spoj­rzeń na teo­rię i prak­tykę sportu. Zachę­camy do kon­sul­to­wa­nia tema­tów i wysy­ła­nia tek­stów doty­czą­cych aktyw­no­ści fizycz­nej, nowych dys­cy­plin spor­to­wych, zespo­ło­wo­ści – ana­liz z zewnątrz spor­to­wego świata i z samego jego cen­trum. Cze­kamy na tek­sty publi­cy­styczne, oso­bi­ste wyzna­nia, repor­taże, felie­tony i wywiady.

Ready, ste­ady, go!

kreska.jpg 

FUSS współtworzony jest przez pasjonatów – osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoimi przemyśleniami, zajawkami, podróżami, kulturowymi i społecznymi fascynacjami. Zachęcamy do wysyłania swoich propozycji tekstów.

Zachęcamy także do współpracy grafików, ilustratorów, fotografów i wszystkich, którym nie obca jest wolność twórcza i chęć artystycznego wyrazu. Prosimy o przesyłanie portfolio. Skontaktujemy się z wybranymi twórcami.

Pisz na redakcja [@] fuss.com.pl

Teksty powinny mieć między 7-14 tys. znaków. Najchętniej widziane formy: reportaże, eseje teksty popularno-naukowe, felietony.
Przyjmujemy teksty publicystyczne, nie publikujemy poezji.
Publikacje są nieodpłatne. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji.

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie.