DO GÓRY

DLA
AUTORÓW. 

FUSS zaprasza do współpracy!

Temat numeru 24: ŻYCIE ANIMOWANE
deadline nadsyłania tekstów: 27 lipca 2017

„Ini­cjo­wa­nie i pobu­dza­nie jakichś dzia­łań” – to jedna z defi­ni­cji ani­ma­cji poda­wana przez inter­ne­towy słow­nik PWN. FUSS rów­nież „ini­cjuje i pobu­dza” i to nie tylko „jakieś dzia­ła­nia”, ale Wasze dzia­ła­nia publi­cy­styczne. W nume­rze „Życie ani­mo­wane” zapra­szamy do wspól­nych roz­wa­żań nad oży­wia­niem – tak w wymia­rze arty­stycz­nym, jak i spo­łecz­nym. Pla­nu­jemy przyj­rzeć się z bli­ska: 

➡️ pracy nad fil­mem ani­mo­wa­nym i jako ani­ma­tor kul­tury;
➡️ tech­ni­kom ani­mo­wa­nia obra­zów, ale i spo­łecz­no­ści lokal­nych;
➡️ pre­cy­zji wło­sów Meridy Walecz­nej i nostal­gii za błę­kit­nymi oczami Kolar­gola;
➡️ wyobra­że­niom o świe­cie ukształ­to­wa­nymi przez Disneya i świa­tom wyobra­żo­nym.

Poza tym ani­mo­wa­nym doku­men­tom, festi­wa­lom fil­mów ani­mo­wa­nych, „baj­kom” i „fil­mom dla dzieci”, kosz­mar­nym wspo­mnie­niom z chu­stą ani­ma­cyjną na kolo­niach, fil­trom na Snap­cha­cie, gifom, pol­skim domom kul­tury, a może i ani­mo­wa­nym zespo­łom muzycz­nym – wszystko zależy od Was!

kreska.jpg 

FUSS współtworzony jest przez pasjonatów – osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoimi przemyśleniami, zajawkami, podróżami, kulturowymi i społecznymi fascynacjami. Zachęcamy do wysyłania swoich propozycji tekstów.

Zachęcamy także do współpracy grafików, ilustratorów, fotografów i wszystkich, którym nie obca jest wolność twórcza i chęć artystycznego wyrazu. Prosimy o przesyłanie portfolio. Skontaktujemy się z wybranymi twórcami.

Pisz na redakcja [@] fuss.com.pl

Teksty powinny mieć między 7-14 tys. znaków. Najchętniej widziane formy: reportaże, eseje teksty popularno-naukowe, felietony.
Przyjmujemy teksty publicystyczne, nie publikujemy poezji.
Publikacje są nieodpłatne. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji.

 

Ta strona korzysta z plików cookie.