DO GÓRY

DLA
AUTORÓW. 


☛ Temat numeru 29: NO PAIN, NO GAME  | deadline nadsyłania tekstów: 10.06.2018

No pain, no gain – mówi stare angiel­skie przy­sło­wie. Bez pracy nie ma koła­czy. Trak­tu­jąc prze­wrot­nie znane porze­ka­dło, zmie­niamy kie­ru­nek poszu­ki­wań: No pain, no game – nie ma gry bez kon­tu­zji. Szu­kamy zatem auto­rów, któ­rzy wie­dzą, co to krew, pot i łzy.

Czas, by na naszych łamach zago­ściła aktyw­ność fizyczna: sport to przy­jem­ność, ale i wysi­łek, ruch i kon­tem­pla­cja, to praca zawo­dowa, ale i towa­rzy­ski relaks, rywa­li­za­cja z prze­ciw­ni­kiem i walka z samym sobą. Freud o spo­rcie powie­dział, że wynika z popę­dów ero­tycz­nych i ten­den­cji sady­stycz­nych. Szu­kamy jesz­cze innych spoj­rzeń na teo­rię i prak­tykę sportu. Zachę­camy do kon­sul­to­wa­nia tema­tów i wysy­ła­nia tek­stów doty­czą­cych aktyw­no­ści fizycz­nej, nowych dys­cy­plin spor­to­wych, zespo­ło­wo­ści – ana­liz z zewnątrz spor­to­wego świata i z samego jego cen­trum. Cze­kamy na tek­sty publi­cy­styczne, oso­bi­ste wyzna­nia, repor­taże, felie­tony i wywiady.

Ready, ste­ady, go!


☛ Temat numeru 30: KRZYK MODY  | deadline nadsyłania tekstów: 01.09.2018

Każ­dego ranka podej­mu­jemy decy­zję, co na sie­bie wło­żyć. Chwile spę­dzone przy sza­fie to nie tylko kwe­stia dopa­so­wa­nia T-shirtu i dżin­sów – z wie­szaka zdej­mu­jemy okre­śloną toż­sa­mość, kul­tu­rowe zna­cze­nie i spo­łeczną mani­fe­sta­cję. Ubra­nia za nas mówią, cza­sami wręcz krzy­czą. W naj­now­szym nume­rze FUSSa zasta­no­wimy się, w jaki spo­sób moda nas defi­niuje, ale i jak my obda­rzamy ją nową tre­ścią:

◾ Dżinsy, ramo­ne­ski, conversy – zna­cze­nie kul­to­wych ubrań, ich histo­ria i poko­le­niowy wymiar;
◾ Moda na suk­ces? W jaki spo­sób ogra­ni­czają nas „dobry smak”, „dress code” czy inne współ­cze­sne gor­sety spo­łeczne;
◾ Moda a pocho­dze­nie – od kla­si­zmu w stylu Faszyn from Raszyn po pod­kre­śla­nie ubra­niem klasy spo­łecznej;
◾ Modowe wyrocz­nie z pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych i sza­fiar­skich blo­gów;
◾ Nie­wol­nicy mody, zaku­po­ho­licy i zom­bie z fashion weeków;
◾ Z wybiegu do muzeum – ubiór jako arty­styczny arte­fakt; Haute couture vs. moda uliczna;
◾ Wzorce urody z wybie­gów a alter­na­tywny model­ling;
◾ Etyczny wymiar mody – kwe­stie pro­duk­cji, współ­cze­sne kam­pa­nie spo­łeczne (UNICEF, Fashion Aga­inst Child Labour itd.) i prak­tyki kon­su­menc­kie;
◾ Nie szata zdobi czło­wieka? Tatu­aże, kol­czyki i ele­ganc­kie pro­tezy, czyli ciało jako kwe­stia stylu;
◾ Itd.
 

Zachę­camy do pisa­nia arty­ku­łów, ese­jów, felie­to­nów i repor­taży na wszel­kie tematy poru­sza­jące pro­ble­ma­tykę „krzyku mody”. Na Wasze tek­sty – nie tylko te ele­ganc­kie i dobrze skro­jone – cze­kamy do 1 paździer­nika!

kreska.jpg 

FUSS współtworzony jest przez pasjonatów – osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoimi przemyśleniami, zajawkami, podróżami, kulturowymi i społecznymi fascynacjami. Zachęcamy do wysyłania swoich propozycji tekstów.

Zachęcamy także do współpracy grafików, ilustratorów, fotografów i wszystkich, którym nie obca jest wolność twórcza i chęć artystycznego wyrazu. Prosimy o przesyłanie portfolio. Skontaktujemy się z wybranymi twórcami.

Pisz na redakcja [@] fuss.com.pl

Teksty powinny mieć między 7-14 tys. znaków. Najchętniej widziane formy: reportaże, eseje teksty popularno-naukowe, felietony.
Przyjmujemy teksty publicystyczne, nie publikujemy poezji.
Publikacje są nieodpłatne. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji.

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie.