DO GÓRY

DLA
AUTORÓW. 

FUSS zaprasza do współpracy!

☛ Temat numeru 26: KULTURA (NIE)ZALEŻNA | deadline nadsyłania tekstów: 24.12.2017

Kul­tura (nie)zależna odnosi się nie tylko do obec­nej sytu­acji w Pol­sce, choć nie­wąt­pli­wie ona była inspi­ra­cją dla naszych poszu­ki­wań. Gdzie leży gra­nica poli­tycz­nej popraw­no­ści? Jak wpływa na kul­turę? Czym są dziś pod­zie­mia kul­tury? Gdzie prze­biega zależ­ność kul­tury w zakre­sie jej tre­ści, jak i insty­tu­cjo­na­li­za­cji? Jak ważna jest jej eko­no­mia?

Kul­tura (nie)zależna to także kul­tura mniej­szo­ści, offu, poszu­ku­jąca, mar­gi­nalna, ale także wsobna i osobna w swoim wydźwięku i cha­rak­te­rze. Kul­tura nie­za­leżna od spo­łe­czeń­stwa i zależna od geo­gra­fii – lub na odwrót.

Cze­kamy na arty­kuły o kul­turalnym, spo­łecz­nym, poli­to­lo­gicz­nym, podróż­ni­czym cha­rak­te­rze, doty­ka­ją­cych tematu wol­no­ści sztuki i (nie)zależ­no­ści kul­tury.


☛ Temat numeru 27: DZIECI GŁOSU NIE MAJĄ? | deadline nadsyłania tekstów: 14.02.2018

Motyw dziecka i dzie­cię­cego spoj­rze­nia poja­wia się coraz czę­ściej na grun­cie nie­mal wszyst­kich dzie­dzin sztuki. Poszu­ku­jemy go zarówno w kon­tek­stach, zda­wa­łoby się, oczy­wi­stych – malar­stwie, fil­mie, lite­ra­tu­rze, ale także w dys­cy­pli­nach spoza kanonu – od sztuki naiw­nej do ana­lizy dzie­cię­cych chór­ków w pio­sen­kach hip-hopo­wych. Nie boimy się spoj­rzeć także na temat dzie­ciń­stwa pod kątem nar­ra­cyj­nym – nie­za­leż­nie, czy wiąże się on z mło­dzień­czą ide­ali­za­cją, czy traumą. Jeste­śmy otwarci na wszel­kie wątki spo­łeczne, lite­rac­kie i kul­tu­rowe z nim zwią­zane.

Chcemy udo­wod­nić, że dzieci mają swój głos. Przy­sło­wiowe wyklu­cze­nie ich z języka spra­wia, że stają się sym­bo­lem tego, co nie­wy­po­wie­dziane, ale także nie­moż­liwe do komu­ni­ka­cji. Ana­li­zu­jemy i opi­su­jemy alter­na­tywne kody języ­kowe, zanu­rzamy się w świe­cie dzie­cię­cych zabaw, spraw­dzamy, jak dzie­cięce pasje rezo­nują w dzi­siej­szym świe­cie. Cze­kamy więc na Wasze tek­sty i pro­po­zy­cje tema­tyczne, które łączą się z tema­tem dziecka, dzie­ciń­stwa, mło­do­ści, macie­rzyń­stwa.


☛ Temat numeru 28: WIELKIE ŻARCIE  | deadline nadsyłania tekstów: 15.04.2018

Jeśli głodni ludzie inten­syw­nie myślą o jedze­niu, współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwo zdaje się mieć na jego punk­cie obse­sję. Z jed­nej strony subkul­tura foodies, #in­sta­food czy ruch slow food poka­zują, że kul­tura karmi się obra­zami posił­ków. Z dru­giej strony mamy wzrost świa­do­mo­ści, że jedze­nie potrafi też sta­nąć kością­/o­ścią w gar­dle – m.in. wege­ta­ria­nie, wega­nie i fre­ega­nie trak­tują swoją dietę jako spo­łeczną, eko­lo­giczną i gospo­dar­czą dekla­ra­cję. Pod­czas gdy „żar­łoki” pod­dają się glu­te­nowo-glu­ko­zo­wej roz­pu­ście, „asceci” kręcą z Anną Lewan­dow­ską wła­sną tapiokę i szu­kają bana­nów z wol­nego han­dlu.

W 28 nume­rze „FUSSa” posta­ramy się zobra­zo­wać to nie­ustanne oscy­lo­wa­nie mię­dzy ape­ty­tem a dietą i zde­ma­sko­wać nasze żywie­niowe nawyki – zapra­szamy do wspól­nego bie­sia­do­wa­nia!


☛ Temat numeru 29: NO PAIN, NO GAME  | deadline nadsyłania tekstów: 01.06.2018

No pain, no gain – mówi stare angiel­skie przy­sło­wie. Bez pracy nie ma koła­czy. Trak­tu­jąc prze­wrot­nie znane porze­ka­dło, zmie­niamy kie­ru­nek poszu­ki­wań: No pain, no game – nie ma gry bez kon­tu­zji. Szu­kamy zatem auto­rów, któ­rzy wie­dzą, co to krew, pot i łzy.

Czas, by na naszych łamach zago­ściła aktyw­ność fizyczna: sport to przy­jem­ność, ale i wysi­łek, ruch i kon­tem­pla­cja, to praca zawo­dowa, ale i towa­rzy­ski relaks, rywa­li­za­cja z prze­ciw­ni­kiem i walka z samym sobą. Freud o spo­rcie powie­dział, że wynika z popę­dów ero­tycz­nych i ten­den­cji sady­stycz­nych oraz eks­hi­bi­cjo­ni­stycz­nych. Szu­kamy jesz­cze innych spoj­rzeń na teo­rię i prak­tykę sportu. Zachę­camy do kon­sul­to­wa­nia tema­tów i wysy­ła­nia tek­stów doty­czą­cych aktyw­no­ści fizycz­nej, nowych dys­cy­plin spor­to­wych, zespo­ło­wo­ści – ana­liz z zewnątrz spor­to­wego świata i z samego jego cen­trum. Cze­kamy na tek­sty publi­cy­styczne, oso­bi­ste wyzna­nia, repor­taże, felie­tony i wywiady.

Ready, ste­ady, go!

kreska.jpg 

FUSS współtworzony jest przez pasjonatów – osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoimi przemyśleniami, zajawkami, podróżami, kulturowymi i społecznymi fascynacjami. Zachęcamy do wysyłania swoich propozycji tekstów.

Zachęcamy także do współpracy grafików, ilustratorów, fotografów i wszystkich, którym nie obca jest wolność twórcza i chęć artystycznego wyrazu. Prosimy o przesyłanie portfolio. Skontaktujemy się z wybranymi twórcami.

Pisz na redakcja [@] fuss.com.pl

Teksty powinny mieć między 7-14 tys. znaków. Najchętniej widziane formy: reportaże, eseje teksty popularno-naukowe, felietony.
Przyjmujemy teksty publicystyczne, nie publikujemy poezji.
Publikacje są nieodpłatne. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji.

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie.