DO GÓRY
logo fuss magazyn
FUSS_nr_31_Happy_EndingFUSS nr 30 Krzyk ModyFUSS magazyn Czy ubrania potrafią milczeć?FUSS magazyn - W dresie na salonyFUSS magazyn - Krzyk mody

ŁOWCY TYGRYSÓW

A. Bocheńska | W DRODZE

Tajowie mówią o Lahu, że to Chińczycy, jednak jest to uproszczenie. Lahu to niezależny naród. W dokładnym tłumaczeniu lahu oznacza “łowcy tygrysów”. Obecnie istnieje autonomiczne państwo Lahu.

BESTIALSKIE ROZRYWKI

S. Geist | KĄTEM OKA

O zoofilię czasem potyka się kino. Najczęściej w formie ekstremalnej pornografii.

SHOW MUSTN’T GO ON!

M. Myrlak | MIĘDZY INNYMI

Cyrk. Zoo. Park rozrywki. To miejsca nieodłącznie kojarzące się ze zwierzętami – więzionymi w klatkach i na usługach człowieka. Rzadko wyrażającymi radość z obcowania z ludźmi.

PLANETA MAŁP

J. Kusy | MIĘDZY INNYMI

Wolność, tańce do upadłego i przygodny seks. To nie Ibiza. To Ciechocinek. Polska stolica seksturystyki dla osób 50+.

OTWARTE KLATKI

A. Czerwińska | MIĘDZY INNYMI

Jaki jest symbol, który w obecnych czasach najbardziej kojarzy się ze zwierzętami? Klatka. Niemalże wszystkie zwierzęta, które możemy sobie wyobrazić, łączy jeden fakt – klatka.

CZY ZWIERZĘTA DOCZEKAJĄ SIĘ SWOJEGO RZECZNIKA?

A. Bucholski | MIĘDZY INNYMI

Rosnąca świadomość problemu ochrony prawnej zwierząt napawa optymizmem. Tej radości powinna jednak towarzyszyć krytyczna refleksja nad przepisami chroniącymi zwierzęta.

YULINEK

Ł. Muniowski | MIĘDZY INNYMI

Po raz kolejny zostało zje­dzo­nych kil­ka­na­ście tysięcy psów, mimo że rezy­gna­cja z festi­walu nie powinna być dużym pro­ble­mem – ani nie posiada on dłu­giej tra­dy­cji, ani nie­ko­niecz­nie psie mięso jest na nim prio­ry­te­tem. W końcu jego pełna nazwa to: Festi­wal Liczi i Psiego Mięsa, czyli pla­suje się ono na dru­gim miej­scu.

POŻEGNANIE Z ZIEMSKĄ FAUNĄ, CZYLI ILE PROCENT ŻYRAFY W ŻYRAFIE

K. Nowacka | MIĘDZY INNYMI

Chyba każdy z nas usły­szał kie­dyś pyta­nie: „Jakim zwie­rzę­ciem chciał­byś być?”. Tak sobie myślę, że po co w ogóle czło­wiek miałby chcieć się stać zwie­rzę­ciem; nie wiem, kiedy roz­prze­strze­nił się pomysł na sta­wia­nie ludzi w obli­czu takiego wyboru, nie mniej jed­nak czę­sto wypada nam się w tej spra­wie okre­ślić.

KU BIOETYCZNEJ GOŚCINNOŚCI

S. Łąkas | MIĘDZY INNYMI

Dla­czego wyra­że­nie „fol­wark zwie­rzęcy” – odwo­łu­jące się do zna­nej powie­ści Geor­ge’a Orwella, w któ­rym zwie­rzęta likwi­dują tota­li­tarną wła­dzę ludzi – mia­łoby być aktu­alne rów­nież dzi­siaj?

ŚWINIA

N. Rex | FELIETON

WSPÓŁDZIAŁANIE, GŁUPCZE!

J. Kusy | MIĘDZY INNYMI

Widmo krąży nad Pol­ską. Widmo neo-spół­dziel­czo­ści.

KOLEKTYW POZA SPOŁECZEŃSTWEM, CZYLI JAK PRZEŻYĆ W JAPONII
I NIE ZWARIOWAĆ

M. Dudek | MIĘDZY INNYMI

Oby­wa­tele pod­świa­do­mie wie­dzą, że dane zacho­wa­nia wywo­łają okre­ślone skutki. Powo­duje to poczu­cie ist­nie­nia bez­piecz­nego dystansu mię­dzy czło­wie­kiem a świa­tem.

GASHERBRUM II 8035 - SKI EXPEDITION 2015

O. Ostrowski, P. Śnigórski | MAKING FUSS

Pierwsza polska wyprawa narciarska w Karakorum, której celem jest dokonanie pierwszego polskiego zjazdu na nartach z Gasherbruma II - 8035 m n.p.m.

RAZEM W CHAOS

J. Kulik | MIĘDZY INNYMI

Jak to jest z tą soli­dar­no­ścią, skoro jed­no­cze­śnie jeste­śmy w sta­nie skrzyk­nąć się i opro­te­sto­wać cen­zurę w inter­ne­cie, a zaraz potem uto­pić sąsiada w łyżce wody?

JAK RATOWAĆ ŚWIAT SMARTFONEM?

D. Marcinek | MIĘDZY INNYMI

Obok mnó­stwa apli­ka­cji spo­łecz­no­ścio­wych powoli roz­wi­jają się apli­ka­cje spo­łeczne, które mogą spra­wić, że rze­czy­wi­stość wokół nas sta­nie się tro­chę lep­sza, tro­chę bar­dziej przy­ja­zna.

SĄSIAD

M. Makselon | MIĘDZY SŁOWAMI

opowiadanie

Ta strona korzysta z plików cookie.