DO GÓRY
logo fuss magazyn
FUSS_nr_31_Happy_EndingFUSS nr 30 Krzyk ModyFUSS magazyn Czy ubrania potrafią milczeć?FUSS magazyn - W dresie na salonyFUSS magazyn - Krzyk mody

BUSZUJĄCY W ŚMIECIACH. POWRÓT

FUSS | MAKING FUSS

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

SZPITAL BEZ OPIEKI

K. Rodacka | MIĘDZY INNYMI

Co dru­gie okno jest wy­bi­te, w co czwar­te wsa­dzi­li ka­wa­łek dyk­ty, że­by za­ha­mo­wać prze­cią­gi, cho­ciaż cho­rych tu już nie ma. Ogro­dze­nie oka­la­ją­ce bu­dy­nek jest w więk­szo­ści znisz­czo­ne, ale na wszel­ki wy­pa­dek głów­ną bra­mę za­mknię­to na kłód­kę.

BAŚŃ – PANI KOSZMARÓW

J. Kulik | MIĘDZY SŁOWAMI

Wy­rzuć­cie z pa­mię­ci wszyst­kie ba­jecz­ki o wy­trwa­łym kró­le­wi­czu, dziel­nym ga­jo­wym i kró­lew­nie-dzie­wi­cy. Ba­śnie, któ­re ko­cha­cie i wspo­mi­na­cie z dzie­ciń­stwa, to w rze­czy­wi­sto­ści ocen­zu­ro­wa­ne hi­sto­rie o ka­ni­ba­li­zmie, oka­le­cza­niu i ka­zi­rodz­twie. Go­to­wi na zgwał­ce­nie dzie­ciń­stwa?

BARDZO DZIKI WSCHÓD

J. Kusy | MIĘDZY INNYMI

To tu na­ro­dzi­ła się hi­sto­ria No­wej Hu­ty, a wraz z nią jej czar­na le­gen­da. Być mo­że wła­śnie to miej­sce opi­sał Wa­żyk w Po­ema­cie dla do­ro­słych. Dziś po tam­tym Mek­sy­ku po­zo­sta­ły tyl­ko ob­skur­ny bar i nic nie zna­czą­ca ta­blicz­ka przy­stan­ko­wa.

CZY INTERNET
MOŻE BYĆ KOSZERNY?

E. Wanat | MIĘDZY INNYMI

Or­to­dok­syj­ni Ży­dzi w No­wym Jor­ku przez de­ka­dy ży­li w świe­cie, któ­ry opie­rał się wszel­kim zmia­nom spo­łecz­nym. Te­raz spo­łecz­ność ży­dow­ska sta­je przed jesz­cze więk­szym wy­zwa­niem - co zro­bić z in­ter­ne­tem i me­dia­mi spo­łecz­no­ścio­wy­mi?

SIŁA, MOC I KOLOROWE GACIE, CZYLI HOOAH, FACECI W LEGGINSACH!

K. Trzaszczka | MIĘDZY INNYMI

Niek­tó­rzy in­te­re­su­ją się sztu­ką, no­wo­cze­sny­mi ga­dże­ta­mi czy też ma­ją naj­wy­myśl­niej­sze in­ne fe­ty­sze. Nas podnie­ca bło­to, pot, wy­si­łek, ból w mię­śniach i wal­ka z wła­sną psy­chi­ką.

OWCE ZAWSZE CHODZĄ TRÓJKAMI

K. Słup | W DRODZE

Ostrze­ga­no nas – nie jedź­cie tam za mło­du, bo wszyst­ko, co zo­ba­czy­cie póź­niej, tyl­ko was roz­cza­ru­je. Nie po­słu­cha­li­śmy, te­raz cier­pi­my.

SZACHY NA LODZIE
O POWTÓRNYCH
NARODZINACH CURLINGU

K. Nowacka | MIĘDZY INNYMI

Cur­ling jest dys­cy­pli­ną dla prze­cięt­ne­go wi­dza nie­wąt­pli­wie dziw­ną. Sko­ja­rze­nie jest wła­ści­wie jed­no - zi­mo­we igrzy­ska olim­pij­skie. Jest tam ta­ka jed­na me­da­lo­wa kon­ku­ren­cja, w któ­rej grup­ka lu­dzi z mio­tła­mi ga­nia po lo­dzie za czaj­ni­ka­mi alias że­laz­ka­mi.

DR GONZO!

J. Kusy | MIĘDZY SŁOWAMI

Wyw­ró­cił świat dzien­ni­kar­stwa do gó­ry no­ga­mi, ło­ił po rów­no po­li­ty­ków, dzien­ni­ka­rzy i wspó­ło­by­wa­te­li. Oba­lił mit ame­ry­kań­skie­go snu, a na ko­niec pal­nął so­bie w łeb i dał się wy­strze­lić z ar­ma­ty.

INNE HISTORIE
ARCHITEKTURY

M. Habdas | KĄTEM OKA

Poszukiwanie alternatywnych źródeł i ścieżek rozwoju już od dłuższego czasu jest najpopularniejszym sposobem porządkowania przeszłości.

HIP-HOPOWY OFF-ROAD

Spajku i Dziunek | ZASŁYSZANE

Więk­szość pol­skich ra­pe­rów za­czy­na swo­ją dzia­łal­ność w pod­zie­miu. Wy­da­ją pły­ty bez du­żych na­kła­dów fi­nan­so­wych, kon­cer­tu­ją w miej­sco­wych klu­bach, ma­ją wier­ną wi­dow­nię w swo­ich mia­stach. Spaj­ku i Dziu­nek z jed­nej stro­ny po­szli tą dro­gą, z dru­giej – da­le­ko im do ty­po­wych un­der­gro­un­do­wych ra­pe­rów.

GDY ŻYCIE PISZE
SCENARIUSZE, CZYLI UDRĘKI
SERIALOWYCH TWÓRCÓW

P. Zańko | KĄTEM OKA

Nie ma chy­ba w te­le­wi­zyj­nej ra­mów­ce ty­tu­łu, któ­ry od po­cząt­ku do koń­ca zo­stał­by zre­ali­zo­wa­ny zgod­nie z au­tor­skim za­mysłem. Cza­sem w pie­czo­ło­wi­cie przy­go­to­wa­ny sce­na­riusz in­ge­ru­ją pro­du­cen­ci, wy­pa­cza­jąc pier­wot­ny za­mysł i wpro­wa­dza­jąc ob­ce, nie­prze­my­śla­ne ele­men­ty. In­nym ra­zem w dro­gę wcho­dzi przy­pa­dek, mno­żąc pro­ble­my i unie­moż­li­wia­jąc re­ali­za­cję po­my­słu...

DZIWNA,
NOWA FALA

Z. Lewandowska | KĄTEM OKA

Kto by po­my­ślał, że pa­łecz­kę pierw­szeń­stwa w ka­te­go­rii to­tal­nie nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go i od­bie­ga­ją­ce­go od dość utar­tych już wzor­ców ki­na eu­ro­pej­skie­go przej­mą w dru­giej de­ka­dzie XXI wie­ku nie kto in­ny jak grec­cy fil­mow­cy.

Ta strona korzysta z plików cookie.