DO GÓRY
logo fuss magazyn
FUSS_nr_31_Happy_EndingFUSS nr 30 Krzyk ModyFUSS magazyn Czy ubrania potrafią milczeć?FUSS magazyn - W dresie na salonyFUSS magazyn - Krzyk mody

OCALENI
W 2040 ROKU

M. Mucha | MIĘDZY INNYMI

Oca­le­ni to oso­by, któ­re prze­ży­ły mo­le­sto­wa­nie ze stro­ny osób du­chow­nych. W Pol­sce ich co­ming outy me­dial­ne są rzad­ko­ścią, po­dob­nie jak pro­ce­sy są­do­we prze­ciw­ko ich opraw­com. To się zmie­ni.

SASNALE SHUTY

J. Kusy | MIĘDZY INNYMI

Ta­r­no­w­skie Mo­­­ści­­ce Wil­hel­ma Sa­sna­la i No­­wa Hu­­ta Sła­wo­mi­ra Shu­te­go. Dwie rze­­czy­­wi­­sto­­­ści, dwie skra­j­nie od­mie­n­ne na­r­ra­­cje.

BACK TO THE SERIES,
CZYLI O SERIALOMANII
SŁÓW KILKA

Z. Lewandowska | KĄTEM OKA

Co nas krę­ci, co nas podnie­ca je­że­li cho­dzi o se­ria­le? I czy to no­we eks­cy­ta­cje, czy te sa­me „fio­ły” po­ja­wia­ją­ce się wraz z ko­lej­ny­mi bo­oma­mi na se­ryj­ne oglą­dac­two?

FUNDACJA
MAGAZYN
KULTURY

FUSS | MAKING FUSS

Ini­cja­ty­wa, któ­rej ce­lem jest pro­mo­wa­nie sze­ro­ko po­ję­tej kul­tu­ry i sztu­ki.

FUNDACJĄ
MYWAY

FUSS | MAKING FUSS

Fun­da­cja My­Way po­wsta­ła po to, aby uła­twić start, po­móc w świa­do­mym wy­bo­rze dal­szej mu­zycz­nej dro­gi oraz przy­bli­żyć ich do osią­gnię­cia suk­ce­su.

SUCHĄ STOPĄ
PO DNIE MORZA

N. Jansen | W DRODZE

Ho­len­der­skie nie­bo rzad­ko by­wa nud­ne, za­wsze po­zo­sta­je w ru­chu – ze ści­ga­ją­cy­mi się chmu­ra­mi. To mo­je nie­bo i nie chcę mieć in­ne­go.

MAM POMYSŁÓW
NA TRZY ŻYCIA

M. Stańczyk | ZASŁYSZANE

Lu­dzie my­ślą, że sko­ro śpie­wam o ko­bie­tach, któ­re pio­rą i pra­su­ją, to sa­ma ta­ka je­stem, a nie mam na­wet że­laz­ka w do­mu – wy­wiad z MAJĄ KOMAN

POEZJA
IN VIVO

A. Kołodziej | MIĘDZY SŁOWAMI

Czytanie wiersza osiągnięte jest poprzez transformację bakterii E. coli za pomocą dostarczonego syntetycznego DNA. Akt czytania jest proceduralny.

SWOJE ŻYCIE
ZWIĄZAŁAM Z MUZYKĄ

M. Urbańska | ZASŁYSZANE

Ko­­bie­­ta-in­­sty­­tu­­cja, dzie­w­czy­­na-pa­­ra­­doks. Kra­­ko­w­ska gó­­ra­l­ka, wy­­­kszta­ł­co­­ny gra­­jek uli­cz­ny. O no­­wej pły­­cie i gó­­ral­sz­czy­ź­nie opo­­wia­­da HANKA WÓJCIAK

MIT
NATURY

P. Lehtinen | KĄTEM OKA

W po­­p­ku­l­tu­­rze roi się od na­r­ra­­cji za­­bie­­ra­­ją­­cych w przyszłość. Nie­­wa­ż­ne, jak pię­k­ny wy­­da­­je się świat ju­­tra – pod la­­kie­­ro­­wa­­ną po­­wierz­ch­nią na­­u­ki czai się zło.

INSTAGRAMOWA
POETYKA

M. Stańczyk | KĄTEM OKA

Od 2008 roku roz­wój jed­nej „ap­p­ki” spra­wił, że ha­sła „an­ty-an­tysz­tu­ki” i przy­wró­ce­nia fil­mom pra­wa do nie­do­sko­na­ło­ści wy­chy­lą jesz­cze łby z pod­zie­mia.

SERCE
CYBORGA

S. Łąkas | KĄTEM OKA

Naj­bar­dziej in­tym­ną, na­tu­ral­ną sfe­rą ludz­kie­go ja, jest z du­żym praw­do­po­do­bień­stwem je­go cia­ło. Cia­ło, któ­re skry­wa się płasz­czem ubrań....

DWIE STRONY
MEDALU

Grupa Mobilni | KĄTEM OKA

Kul­tu­ra po­wsta­je wsku­tek twór­cze­go prze­ży­wa­nia na­tu­ry, na­tu­ra sta­je się so­bą po­przez kul­tu­rę wła­śnie – na­sza świa­do­mość wy­no­si ją po­nad czy­stą bio­lo­gię.

CZAS URODZONYCH MORDERCÓW

Z. Lewandowska | KĄTEM OKA

Ro­dzi­my się po­two­ra­mi czy nie – za­gad­ką na­dal po­zo­sta­je to, czym to zło tak de fac­to jest i kto okre­śla je­go zna­cze­nie.

MOŻNA TEŻ
INACZEJ

M. Orlik | FELIETON

El do­ra­do. Raj na zie­mi. Roc­k’n’roll, YOLO, car­pe diem, fuck the world, let it be, fuck the pe­ople, fuck me.

Ta strona korzysta z plików cookie.