DO GÓRY

 

fuss_dudek_cover2.jpg

NUMER 24 (4) WRZESIEŃ 2017 | "ŻYCIE ANIMOWANE"


TWARZĄ W TWARZ -
PORTRETUJĄC WEKTORAMI

1.jpg

 

7.jpg

2.jpg

 

4.jpg

3.jpg

5.jpg

 

10.jpg

6.jpg

 

8.jpg

9.jpg

Pro­jekt roz­po­częty w kwiet­niu 2017 roku, który mam nadzieję ukończyć na przełomie lata i jesieni przyszłego roku.  Mam na celu wyko­na­nie stu prac przy uży­ciu jedy­nie gra­fiki wek­to­ro­wej. Por­tre­to­wane osoby to przede wszyst­kim bli­scy mi ludzie oraz muzycy będący czę­sto moją inspi­ra­cją.

Uwa­żam, że ludzie, któ­rymi każdy z nas się ota­cza, poma­gają stać się tym, kim jeste­śmy, i warun­kują to, jak wygląda nasze życie. To oni kreują naszą rze­czy­wi­stość i mają na nas wielki wpływ. Kie­ru­jąc się tą myślą, chciał­bym spor­tre­to­wać wła­śnie ten mój oso­bi­sty świat poprzez tworzące go osoby.

kreska.jpg

MACIEJ DUDEK
Pasjo­nat twór­czo­ści pod każdą posta­cią, począw­szy od rysunku i gra­fiki kom­pu­te­ro­wej, poprzez poezję i prozę, na fil­mie i ani­ma­cji koń­cząc. Podobno czło­wiek z nie­na­ganną fan­ta­zją i kon­struk­cją umy­słu. Kocha muzykę i naprawdę kiep­sko tań­czy.

blog comments powered by Disqus

Ta strona korzysta z plików cookie.