DO GÓRY
logo fuss magazyn

LWY, LWY I JESZCZE WIĘCEJ LWÓW. Dziki projekt Noela Marshalla i Tippi Hedren

Z. Jakubowicz-Prokop | KĄTEM OKA

W kwietniu bieżącego roku dystrybutor Drafthouse Films przypomniał amerykańskiej widowni zapomniany na wiele lat ewenement rodzimej kinematografii – Roar. Jego premiera miała miejsce w 1981 roku i wkrótce został uznany za najniebezpieczniejszy film w historii kina i za jedną z największych boxoffice’owych porażek.

BESTIALSKIE ROZRYWKI

S. Geist | KĄTEM OKA

O zoofilię czasem potyka się kino. Najczęściej w formie ekstremalnej pornografii.

O WSPÓLNOTOWYM ASPEKCIE KINOFILII,
CZYLI ALTERNATYWNY PRZEWODNIK PO AMSTERDAMIE

K. Nowacka | KĄTEM OKA

W ostat­nich latach zmie­niło się poj­mo­wa­nie kino­fi­lii – mówi się, że wcale nie umarła, że ma się świet­nie, że po pro­stu wygląda zupeł­nie ina­czej.

BIO ART I TECHNOSZTUKA -
O WSPÓŁPRACY NAUKI I SZTUKI

S. Łąkas | KĄTEM OKA

W codzien­nym oby­ciu Alba była zwy­czaj­nym kró­li­kiem albi­no­sem. Żyła wraz ze swoją czło­wie­czą rodzina – Edu­ar­dem, jego żoną Ruth oraz córką Miriam. Alba nie była jed­nak podobna innym kró­li­kom...

SERYJNI MORDERCY – SUPERGWIAZDY POPKULTURY!

M. Myrlak | KĄTEM OKA

Ch­cesz wy­na­jąć dom, w któ­rym Jef­frey Dah­mer za­bił swo­ją pierw­szą ofia­rę? Pro­szę bar­dzo!

ARCHITEKTURA GROZY

M. Stańczyk | KĄTEM OKA

Mi­mo pra­cy Di­sney­ow­skich ima­gi­ne­ers, zam­ki to nie tyl­ko ba­śnio­we pa­ła­ce, w któ­rych ży­je się dłu­go i szczę­śli­wie z księ­ciem u bo­ku.

STRACH SIĘ BAĆ, CZYLI JAK TO Z TYM EDEM WOODEM BYŁO?

M. Płaza | KĄTEM OKA

Są twór­cy oto­cze­ni kul­tem mi­mo by­cia ofia­ra­mi po­wszech­ne­go szy­der­stwa. Są fil­my uwiel­bia­ne po­mi­mo ja­ko­ści wo­ła­ją­cej o po­mstę do nie­ba. Są chwi­le w hi­sto­rii ki­ne­ma­to­gra­fii, kie­dy bo­ha­te­rem po­pkul­tu­ry zo­sta­je ar­ty­sta rze­ko­mo do te­go nie­po­wo­ła­ny.

HORROR PLEASURES
– DLACZEGO LUBIMY
SIĘ BAĆ?

Z. Lewandowska | KĄTEM OKA

Kto z nas ni­gdy nie bał się na hor­ro­rze, by po za­koń­czo­nym se­an­sie pło­nąć z eks­cy­ta­cji?

Ta strona korzysta z plików cookie.