DO GÓRY
logo fuss magazyn

INNE HISTORIE
ARCHITEKTURY

M. Habdas | KĄTEM OKA

Poszukiwanie alternatywnych źródeł i ścieżek rozwoju już od dłuższego czasu jest najpopularniejszym sposobem porządkowania przeszłości.

GDY ŻYCIE PISZE
SCENARIUSZE, CZYLI UDRĘKI
SERIALOWYCH TWÓRCÓW

P. Zańko | KĄTEM OKA

Nie ma chy­ba w te­le­wi­zyj­nej ra­mów­ce ty­tu­łu, któ­ry od po­cząt­ku do koń­ca zo­stał­by zre­ali­zo­wa­ny zgod­nie z au­tor­skim za­mysłem. Cza­sem w pie­czo­ło­wi­cie przy­go­to­wa­ny sce­na­riusz in­ge­ru­ją pro­du­cen­ci, wy­pa­cza­jąc pier­wot­ny za­mysł i wpro­wa­dza­jąc ob­ce, nie­prze­my­śla­ne ele­men­ty. In­nym ra­zem w dro­gę wcho­dzi przy­pa­dek, mno­żąc pro­ble­my i unie­moż­li­wia­jąc re­ali­za­cję po­my­słu...

DZIWNA,
NOWA FALA

Z. Lewandowska | KĄTEM OKA

Kto by po­my­ślał, że pa­łecz­kę pierw­szeń­stwa w ka­te­go­rii to­tal­nie nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go i od­bie­ga­ją­ce­go od dość utar­tych już wzor­ców ki­na eu­ro­pej­skie­go przej­mą w dru­giej de­ka­dzie XXI wie­ku nie kto in­ny jak grec­cy fil­mow­cy.

W POSZUKIWANIU
PIĄTEGO ELEMENTU

K. Błażejczak | KĄTEM OKA

Wy­glą­da na to, że wy­obraź­nia i wia­ra są wy­ni­kiem ewo­lu­cji, a je­dy­nym sen­sem ży­cia jest aku­mu­la­cja i prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy.

ZAKLĘTY KRĄG
WYOBRAŻEŃ
CZY PRZYSZŁOŚĆ 2D?

S. Łąkas | KĄTEM OKA

Tym „cudownym lekiem” na nieubłaganie linearny upływ czasu i nieakceptującą teleportacji przestrzeń jest wirtualność.

MIĘSO, METAL, KONKRET - JAPOŃSKI CYBERPUNK

M. Dudek | KĄTEM OKA

Po­ja­wie­nie się cy­ber­pun­ka w ja­poń­skim ki­nie moż­na okre­ślić ja­ko re­ak­cję na sza­lo­ny wzrost eko­no­micz­no-tech­no­lo­gicz­no-go­spo­dar­czy w la­tach po­wo­jen­nych XX wie­ku.

PRZYSZŁOŚĆ?
TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ...

P. Zańko | KĄTEM OKA

Prze­sta­li­śmy wie­rzyć w przy­szłość. Kie­dy w la­tach 60. ludz­kość wy­ru­sza­ła w gwiaz­dy, kul­tu­ra po­pu­lar­na aż pu­ch­ła od opty­mi­stycz­nych fan­ta­zji na te­mat pod­bo­ju od­le­głych pla­net...

Ta strona korzysta z plików cookie.