DO GÓRY
logo fuss magazyn

GASHERBRUM II 8035 - SKI EXPEDITION 2015

O. Ostrowski, P. Śnigórski | MAKING FUSS

Pierwsza polska wyprawa narciarska w Karakorum, której celem jest dokonanie pierwszego polskiego zjazdu na nartach z Gasherbruma II - 8035 m n.p.m.

BUSZUJĄCY W ŚMIECIACH. POWRÓT

FUSS | MAKING FUSS

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

HISTORIA DLA DZIECI

| MAKING FUSS

FUNDACJA
MAGAZYN
KULTURY

FUSS | MAKING FUSS

Ini­cja­ty­wa, któ­rej ce­lem jest pro­mo­wa­nie sze­ro­ko po­ję­tej kul­tu­ry i sztu­ki.

FUNDACJĄ
MYWAY

FUSS | MAKING FUSS

Fun­da­cja My­Way po­wsta­ła po to, aby uła­twić start, po­móc w świa­do­mym wy­bo­rze dal­szej mu­zycz­nej dro­gi oraz przy­bli­żyć ich do osią­gnię­cia suk­ce­su.

BAD
TASTE

FUSS | MAKING FUSS

Bad Taste narodził się z miłości do kina niezależnego, autorskiego, artystycznego, offowego...

ANIMOWANA
POLSKA

FUSS | MAKING FUSS

Pro­jekt ma na ce­lu za­chę­cać i mo­ty­wo­wać lu­dzi do two­rze­nia. Ma za za­da­nie zrze­szać pol­skich gra­fi­ków, ani­ma­to­rów, etc...

Ta strona korzysta z plików cookie.