DO GÓRY


PO - CZYTAJ, PO - LUB, PO - KAŻ ZNAJOMYM I... ZA - DZIAŁAJ!

ANIMOWANA POLSKA

Animowana_logo.pngPo­mysł zro­dził się w gło­wie pew­ne­go kre­atyw­ne­go gra­fi­ka, któ­ry za­in­spi­ro­wał i przy­cią­gnął ko­lej­ne mło­de oso­by do wspól­ne­go dzia­ła­nia. Pro­jekt ma na ce­lu za­chę­cać i mo­ty­wo­wać lu­dzi do two­rze­nia. Ma za za­da­nie zrze­szać pol­skich gra­fi­ków, ani­ma­to­rów, etc. przy wspól­nej współ­pra­cy nad jed­nym pro­jek­tem.

Jak wy­glą­da pro­jekt?

Sa­ma współ­pra­ca opie­ra się na kon­tak­cie zdal­nym. Oso­by z każ­de­go miej­sca na zie­mi mo­gą pod­jąć dzia­ła­nie i do­ło­żyć coś od sie­bie. Pro­jekt za­po­cząt­ko­wa­ny zo­stał se­rią ani­mo­wa­nych dow­ci­pów. Pre­mie­ra ko­lej­ne­go od­cin­ka z se­rii ma miej­sce w każ­dy po­nie­dzia­łek. Po każ­dym „se­zo­nie” od­cin­ków ma po­wstać dłuż­sza ani­ma­cja ja­ko uwień­cze­nie da­nej se­rii. W przy­szło­ści pla­no­wa­ne jest stwo­rze­nie ko­lej­nych se­rii do­ty­czą­cych sze­ro­ko za­kro­jo­nej te­ma­ty­ki. Pra­ce od­by­wa­ją się głów­nie na otwar­tym opro­gra­mo­wa­niu.

Ch­cesz wie­dzieć wię­cej?
Wię­cej in­for­ma­cji o pro­jek­cie do zdo­by­cia na ofi­cjal­nym ka­na­le YouTube

Mi­le wi­dzia­ne są wszyst­kie oso­by, któ­re ze­chciał­by przy­łą­czyć się do prac nad ko­lej­ny­mi od­cin­kami. Wy­star­czy na­pi­sać na ad­res:
ani­mo­wa­na­pol­ska­@g­ma­il.com
 

animowana.pngTa strona korzysta z plików cookie.