DO GÓRY


PO - CZYTAJ, PO - LUB, PO - KAŻ ZNAJOMYM I... ZA - DZIAŁAJ!

BAD TASTE

Bad Ta­ste na­ro­dził się z mi­ło­ści do ki­na nie­za­leż­ne­go, au­tor­skie­go, ar­ty­stycz­ne­go, of­fo­we­go, un­der­gro­un­do­we­go, orien­tal­ne­go i kla­sy B. Jest to owoc wi­zji por­ta­lu fil­mo­we­go, któ­ry oprócz do­star­cza­nia in­for­ma­cji i re­cen­zji, two­rzy rów­nież swo­istą spo­łecz­ność ki­no­fi­li. Ni­sza, któ­rą so­bie obra­li­śmy to ki­no, któ­re w sys­te­mach ka­pi­ta­li­stycz­ne­go spo­łe­czeń­stwa otrzy­ma­ło miej­sce mar­gi­nal­ne, gdyż nie ła­two jest je sprze­dać ja­ko pro­dukt za­pew­nia­ją­cy roz­ryw­kę i nie­skom­pli­ko­wa­ne emo­cje. Obra­zy ta­kie to czę­sto owoc pra­cy kon­tro­wer­syj­nych wi­zjo­ne­rów, któ­rzy wy­zwo­le­ni z pro­duk­cyj­nych sche­ma­tów ofe­ru­ją wi­dzom au­tor­ski prze­kaz, gdzie ję­zyk i treść roz­pa­try­wać na­le­ży w ka­te­go­riach ar­ty­stycz­nych.

badtaste.jpg
Nasz “zły gu­st”, prze­wrot­nie za­war­ty w na­zwie, od­no­si się do upodo­ba­nia dla te­go ty­pu ki­na, któ­re­go es­te­ty­ka i kon­struk­cja by­wa­ją przyj­mo­wa­ne z nie­po­ko­jem, lub są wręcz odrzu­ca­ne przez prze­cięt­nych wi­dzów. Niem­niej, ten “zły gu­st” jest na­szą du­mą i tym, cze­mu chce­my się po­świę­cić.


Oprócz dzia­łal­no­ści in­ter­ne­to­we­go ma­ga­zy­nu, gdzie pu­bli­ko­wa­ne są kry­tycz­ne ar­ty­ku­ły, fe­lie­to­ny i re­cen­zje two­rzo­ne przez mło­dych, nie­za­leż­nych au­to­rów, na­szą dłu­go­trwa­łą aspi­ra­cją jest zarówno za­po­cząt­ko­wa­nie re­al­nej spo­łecz­no­ści ki­nomaniaków lu­bu­ją­cych się w po­wyż­szej es­te­ty­ce fil­mo­wej, jak rów­nież da­nie lu­dziom moż­li­wo­ści oglą­da­nia pro­duk­cji klu­czo­wych dla ki­ne­ma­to­gra­fii, lecz ma­ło zna­nych i pro­mo­wa­nych.

Ta strona korzysta z plików cookie.