DO GÓRY

PO - CZYTAJ, PO - LUB, PO - KAŻ ZNAJOMYM I... ZA - DZIAŁAJ!

HISTORIA DLA DZIECI


 

Obraz (3).jpg

Hi­sto­ria kry­je w so­bie wie­le cie­ka­wo­stek, jest fa­scy­nu­ją­ca i ta­jem­ni­cza. Mo­że uczyć, in­spi­ro­wać, wy­cho­wy­wać, mo­że też stać się źró­dłem do­brej za­ba­wy – o ile umie się ją przy­bli­żyć naj­młod­szym i przed­sta­wić w od­po­wied­ni spo­sób. Od­po­wie­dzią na ta­kie za­po­trze­bo­wa­nie jest cykl słu­cho­wisk „Hi­sto­ria dla dzie­ci”.

Sze­ścio­let­nia Zo­sia i dzie­wię­cio­let­ni Bar­tek po­zna­ją świat przez co­dzien­ne do­świad­cze­nia oraz przez pry­zmat opo­wie­ści dziad­ka. A dzia­dek, ni­czym sta­ry ba­jarz, lu­bi prze­no­sić swo­je wnu­ki w cza­sie i uczyć te­go, co w ży­ciu naj­waż­niej­sze. Dzia­dek nie był­by jed­nak so­bą, gdy­by zwy­czaj­nie opo­wie­dział im o Bi­twie pod Grun­wal­dem, Hoł­dzie Pru­skim, czy Pow­sta­niu Ko­ściusz­kow­skim. On wie, że dzie­ci moż­na w peł­ni za­in­te­re­so­wać tyl­ko wte­dy, kie­dy czyn­nie bio­rą w czymś udział. A prze­cież każ­de dziec­ko pra­gnie, by prze­nieść się w cza­sie, zo­stać księż­nicz­ką czy ry­ce­rzem.

Twór­cy „Hi­sto­rii dla dzie­ci” wy­ko­rzy­stu­ją na­tu­ral­ną chęć przy­swa­ja­nia przez dzie­ci wie­dzy po­da­nej w for­mie baj­ko­wej. Pro­du­cen­tem słu­cho­wisk jest Sto­wa­rzy­sze­nie Fil­mo­we Trze­ci Tor z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie. - To by­ło wiel­kie wy­zwa­nie. Mu­sie­li­śmy pod­jąć sze­reg róż­nych dzia­łań, stwo­rzyć wszyst­ko od pod­staw: sce­na­riusz, mu­zy­kę, stro­nę in­ter­ne­to­wą. Z dru­giej stro­ny, cią­gle to­wa­rzy­szy­ło nam prze­świad­cze­nie, że to mu­si być coś wy­jąt­ko­we­go, coś co za­do­wo­li, a za­ra­zem przy­słu­ży się lep­szej edu­ka­cji dzie­ci. – mó­wi Krzysz­tof Ri­dan, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia.

Pro­jekt do­fi­nan­so­wa­no z Mu­zeum Hi­sto­rii Pol­ski w ra­mach pro­jek­tu „Pa­trio­tyzm ju­tra”, a w je­go re­ali­za­cję za­an­ga­żo­wa­li się Pa­weł Drożdż (kom­po­zy­tor i wo­ka­li­sta), Krzysz­tof Ri­dan (dźwię­ko­wiec i mon­ta­ży­sta) oraz Agniesz­ka Wik­to­row­ska – Ch­mie­lew­ska (po­et­ka i dra­ma­to­pi­sar­ka). Pra­ce tr­wa­ły od mar­ca do grud­nia 2014 ro­ku. W tym cza­sie po­wsta­ło osiem oko­ło dzie­się­cio­mi­nu­to­wych słu­cho­wisk oraz osiem pio­se­nek przed­sta­wia­ją­cych waż­ne wy­da­rze­nia z hi­sto­rii Pol­ski. W ro­lę głów­nych bo­ha­te­rów mi­strzow­sko wcie­li­li się: Zu­zan­na Drożdż (Zo­sia), Do­mi­nik Dwo­rak (Bar­tek) oraz ak­tor Te­atru Lu­do­we­go Piotr Pie­cha (dzia­dek).

Słu­cho­wi­ska zo­sta­ły bez­płat­nie udo­stęp­nio­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.historiadladzie­ci.pl. Moż­na z nich ko­rzy­stać w do­wol­nym mo­men­cie.


www.historiadladzie­ci.pl

www.fa­ce­bo­ok.co­m/hi­sto­ria­dla­dzie­ci

Ta strona korzysta z plików cookie.