DO GÓRY

PO - CZYTAJ, PO - LUB, PO - KAŻ ZNAJOMYM I... ZA - DZIAŁAJ!

KAZIMIERNIKEJSZYN 2018,
wydarzenie bez spinki

12 - 15 lipca KAZIMIERZ DOLNY

„Moc Ener­gia Endor­fina!” tym frag­men­tem utworu z reper­tu­aru Łąki Łan Wło­dek Dem­bow­ski opi­suje wspó­łor­ga­ni­zo­wane przez sie­bie Kazi­mier­ni­kej­szyn. Nacisk na inte­gra­cję, wspólne spę­dza­nie czasu, budo­wa­nie spo­łecz­no­ści i posze­rza­nie hory­zon­tów – kon­certy muzyczne są tu jedy­nie zwień­cze­niem „bez­spin­ko­wego” chil­lo­wa­nia i eks­plo­ro­wa­nia jasnej strony mocy. Mię­dzy 12 a 15 lipca 2018 roku w Kazi­mie­rzu Dol­nym już po raz piąty możemy się zre­lak­so­wać – spa­ce­ru­jąc w dzi­kich wąwo­zach i nadwi­ślań­skich roz­le­wi­skach ota­cza­ją­cych mia­steczko, wygrze­wa­jąc się na słońcu w Stre­fie Nudy lub bio­rąc udział w śmie­cho­te­ra­pii; wysza­leć – spo­śród spor­to­wych atrak­cji można wybie­rać pomię­dzy rowe­ro­wym raj­dem tune­lem, kanio­nin­giem, tria­th­lo­nem czy potycz­kami w bum­per balls, a wie­czo­rem wziąć udział w silent disco; wyska­kać pod sceną w kamie­nio­ło­mie – w tego­rocz­nym line-upie znaj­dują się Grub­son, Lao Che, Fisz Emade Two­rzywo, Łąki Łan czy Dawid Pod­sia­dło. Do tego m.in. Samo­losy, Podusz­ko­land, Miłość zni­kąd, Pochód Świa­tła, Pole­mika Na Kolory i spo­tka­nia z Prze­go­ściami – wyda­rzeń jest tyle, że można zdać się na przy­pa­dek, odpo­cząć i pozwo­lić kie­rowcy z samo­chodu-lote­rii wybrać za nas miej­sce doce­lowe. Odep­nij się!

Rezerwujcie termin! Karnety już w sprzedaży.  www.kazimiernikejszyn.pl


kazimiernikejszyn.jpg


Ta strona korzysta z plików cookie.