DO GÓRY

 

fuss_iluminaci_surowska_cover.jpg

NUMER 18 (3) CZERWIEC 2016 | "HERA, KOKA, HASZ..."


WŁADCY MARIO­NE­TEK

ALICJA MESZCZYK | KASIA SURO

Na Ilu­mi­na­tach zna się każdy. Spe­cja­li­stów w każ­dym wieku – od 13 do 70 lat – znaj­dziemy na forach doty­czą­cych gier, por­ta­lach poświę­co­nych sprze­daży ubrań czy vlo­gach celu­ją­cych w dema­sko­wa­nie spi­sków. W naj­więk­szym skró­cie tę tajną orga­ni­za­cję trak­tuje się jako sata­ni­stów, osten­ta­cyj­nie i non­sza­lancko poja­wia­ją­cych się w popkul­tu­rze, by zwal­czać chrze­ści­jań­ską moral­ność.

Kiedy zapy­tamy Google'a, kim są Ilu­mi­naci, jako pierw­szy pojawi się zło­wrogo brzmiący post na blogu „Kobieta wycho­wana wśród Illu­mi­nati opi­suje potężną, sekretną orga­ni­za­cję”, następ­nie liczne strony samo­po­mocy (pokroju zapy­taj.pl) i wyja­śnie­nia samo­zwań­czych znaw­ców tematu. Przy­kła­dem dema­ska­tor­skich defi­ni­cji jest komen­tarz Mine­cra­fto­wego ser­we­rzy­sty :D na zapy­taj.pl, który Ilu­mi­na­tów opi­suje w taki spo­sób (pisow­nia ory­gi­nalna): „Nie zabi­jają nie koniecz­nie są bogaci.Illu­mi­naci to wyznawcy sza­tana.Oni nie chcą nas zabić tylko nas znie­wo­lić i tyle. Jeśli cho­dzi o tych muzy­ków to oni nie­raz poka­zy­wali znaki sza­tana i/lub Illu­mi­nan­tów więc są uwa­żani że pod­pi­sali cyro­graf (umowę z dia­błem) i mogą nale­żeć do Illu­mi­na­tów”.

Zarówno w defi­ni­cji dostęp­nej na Szy­szon's Canal, jak i w set­kach ama­tor­skich opi­sów powta­rza się hasło „sekretna” – naj­wy­raź­niej jed­nak wie­dza tajemna wśród fanów teo­rii spi­sko­wych jest sze­roko spo­pu­la­ry­zo­wana. Zwłasz­cza na temat prób znie­wo­le­nia spo­łe­czeń­stwa. Pod­po­rząd­ko­wa­nie sobie ludz­ko­ści według więk­szo­ści jest głów­nym celem Ilu­mi­na­tów. Na prze­szko­dzie stoi im chrze­ści­jań­stwo, które „znie­nacka” wkro­czyło na arenę dzie­jów, prze­ry­wa­jąc eks­pan­sję Moż­nych i Mrocz­nych, jak okre­śla się człon­ków tej orga­ni­za­cji. Szy­szon's Canal na pod­sta­wie wła­snych – oczy­wi­ście pogłę­bio­nych – badań odkrywa przed nami karty prze­szło­ści Ilu­mi­na­tów. Ich pierw­szym przy­wódcą miał być Gali­le­usz, jed­nak sprytny Kościół szybko zorien­to­wał się, kto zacz, i spa­lił nik­czem­nika na sto­sie. W kolej­nych zda­niach Szy­szon's Canal podważa teo­rie dostępne w inter­ne­cie i utrzy­muje, że Ilu­mi­naci nie tyle sprze­ci­wiają się samemu Kościo­łowi, co hamo­wa­niu roz­woju nauki.


fuss_iluminaci_surowska.jpgPOD­STĘPNE MINIONKI
Ilu­mi­naci zazna­czają swoją obec­ność i pro­wa­dzą indok­try­na­cję w miej­scach, gdzie się prze­cięt­nym zja­da­czom chleba nie śniło! Szczę­śli­wie współ­cze­śni posia­da­cze wie­dzy tajem­nej wyto­czyli kru­cjatę oświe­ce­nia prze­ciwko podłym sata­ni­stom. Dzięki licz­nym i wni­kli­wym ana­li­zom na blo­gach, vlo­gach czy forach możemy dowie­dzieć się, że Ilu­mi­naci pró­bują bez­par­do­nowo zawład­nąć umy­słami naszych pociech poprzez filmy ani­mo­wane. Zauwa­żyć da się to już w cha­rak­te­ry­stycz­nym napi­sie Walt Disney, w któ­rym sprytni sek­cia­rze umie­ścili trzy szóstki, a każ­dej disne­jow­skiej księż­niczce kazali poka­zać deli­katną „rogatą dłoń” (palce wska­zu­jący i mały wysu­nięte i odda­lone od ser­decz­nego i środ­ko­wego).

Ilu­mi­naci nie ogra­ni­czają się jed­nak do takich sub­tel­no­ści. Przy­kła­dem jest film Jak ukraść Księ­życ (2010, Chris Renaud, Pierre Cof­fin) i pozor­nie pocz­ciwy minio­nek Stu­art. Czujny widz dostrzeże w nim jed­nak repre­zen­tanta Ilu­mi­na­tów – ma bowiem jedno oko. Jakie zagro­że­nie nie­ść może film dla młodych widzów? Otóż dzieci – jak infor­muje w swo­jej ana­li­zie Robert Brzoza – „będą iden­ty­fi­ko­wać się z róż­nymi gadże­tami, nazwami, histo­riami ilu­mi­na­tów, w któ­rych prze­my­cane są tematy sata­ni­styczne”. Nie będą ni­gdy szczę­śliwe, bo będą żyły w nihi­li­stycz­nym i zde­pra­wo­wa­nym sek­su­al­nie świe­cie. Inter­nauta prze­strzega – nie pozwól, żeby zagro­ziło to two­jemu dziecku, sta­ran­nie i świa­do­mie wybie­raj ani­ma­cje!

Cza­sami per­swa­zja przy­biera bar­dziej fizyczny wymiar. Dzieci mogą bowiem zostać pod­dane okrut­nej tre­su­rze, mają­cej wyszko­lić ich na super­za­bój­ców – Ilu­mi­naci zamy­kają dziecko w klatce, rażą je prą­dem, a potem każą zabić kotka. Jeśli dziecko się wzbra­nia, ponow­nie zamyka się je klatce i tor­tu­ruje dłu­żej – osta­tecz­nie dziecko zabija kotka, a potem coraz więk­sze zwie­rzątka, cza­sami nawet nowo­rodki. Ten pełen grozy sce­na­riusz na razie usku­tecz­niany jest tylko wewnątrz orga­ni­za­cji, więc sprytni Ilu­mi­naci opa­no­wali także cały prze­mysł roz­ryw­kowy. Zatem jeśli jakimś cudem pocie­cha oka­za­łaby się nie­podatna na tajny prze­kaz w baj­kach, sta­now­czo nie należy spać spo­koj­nie.


FALANGA Z „KLUBU MYSZKI MIKI”
Jedna z użyt­kow­ni­czek for kobie­cych (na stro­nie vin­ted.pl) obja­wia nam tajem­nicę suk­cesu współ­cze­snych gwiazd, które za pośred­nic­twem Ilu­mi­na­tów sprze­dają dusze dia­błu za krótką chwilę chwały. Swoją karierę muszą też poświę­cić na prze­my­ca­nie naj­taj­niej­szych sym­boli, by organizacja rosła w siłę, a ludziom – po wypra­niu mózgów – żyło się nie­mo­ral­niej.

Ten­den­cja do sprze­da­wa­nia duszy w celach mar­ke­tin­gowo-zarob­ko­wych jest oczy­wi­ście powo­dem, dla któ­rego – jakże prze­cież zdolni – pol­scy arty­ści nie mogą się wybić poza gra­ni­cami kraju. Są zbyt moralni i chrze­ści­jań­scy. Ba, żeby tylko tyle! Pol­ska w dal­szym ciągu powinna szczy­cić się przy­dom­kiem przedmu­rza chrze­ści­jań­stwa, bowiem jest dla Lucu­fera solą w oku i – co gor­sza – prze­szkodą w reali­za­cji taj­nych pla­nów prze­ję­cia wła­dzy nad świa­tem. Wyją­tek wśród pol­skich arty­stów – jak utrzy­muje Michał W na stro­nie wolna-pol­ska.pl – zde­pra­wo­wana Doda, która wyko­rzy­stu­jąc swą popu­lar­ność i wpły­wo­wość (tak, tak), stała się nio­sącą ilu­mi­na­cji kaga­nek w naszym kraju. Autor wpisu przy­wo­łuje utwór Bad girl – w tele­dy­sku kuszące, nie­mo­ralne pół-dziew­częta, pół-roboty żyją w świe­cie przy­szło­ści, w któ­rym nie sza­nuje się ludz­kiego ciała (docho­dzi tutaj do aktów kani­ba­li­zmu i nekro­fi­lii). Widzom zostaje też zapre­zen­to­wana pigułka, którą będą musieli przełknąć – ozna­cza ona nowy porzą­dek świata.

„Żoł­nie­rze słusz­nej sprawy” do szwa­dro­nów Ilu­mi­na­tów rekru­to­wani są nawet z Klubu Przy­ja­ciół Myszki Miki (to nie żart!). Spo­śród zagra­nicz­nych gwiazd wybrano rów­nież Rihannę, Emi­nema czy Bey­oncé. Nawią­za­nia do Illu­mi­nati, które możemy zna­leźć w ich tele­dy­skach czy na wystę­pach, są aż nadto wyraźne. Jak ina­czej rozu­mieć skła­da­nie dłoni w kształt trój­kąta – jak czę­sto robi Jay Z na swo­ich kon­cer­tach? Oczy­wi­stym jest, że maczali w tym palce Ilu­mi­naci. Oko zasło­nięte dło­nią (jak w tele­dy­sku do Tele­phone Lady Gagi) – Ilu­mi­naci. Pię­cio­ra­mienne gwiazdy (pen­ta­gramy!) w tle tele­dy­sku do Rude Boy Rihanny – Ilu­mi­naci. Obli­cze sza­tana uka­zu­jące się w stru­gach wody w kli­pie pio­senki Umbrella tej samej pio­sen­karki – Ilu­mi­naci. Ściany w czarno-białą sza­chow­nicę? „Też coś sym­bolizuje, dokład­nie nie wiem co”, jak roz­bra­ja­jąco przy­znaje Axsiu 13, autor vloga Illu­mi­nati w prze­my­sle muzycz­nym, ana­li­zu­jąc You da one woka­listki z Bar­ba­dosu. Inny wta­jem­ni­czony blo­ger (robert­brzoza.pl) zwraca uwagę, że takiego arty­sty ni­gdy nikt nie chciałby poznać pry­wat­nie – bo wyuz­da­nie, bo dewia­cje sek­su­alne, alko­hol, nar­ko­tyki, zadu­fa­nie.

Osoby, które nie chciały pomóc sza­tań­skiemu ugru­po­wa­niu, nie skoń­czyły za dobrze. Te naprawdę niewygodne zostały zabite, pozostałe zaś padły ofiarą zniesławienia. Inter­nauci jako przy­kłady ilu­mi­nac­kiej ven­detty przy­wo­łują podej­rze­wa­nego o pedo­fi­lię Micha­ela Jack­sona oraz oskar­żo­nego o gwałt Tupaca. Dowo­dów na winę wła­ści­wie nie było, więc nie­trudno się domy­ślić, co wyda­rzyło sie naprawdę – Ilu­mi­naci!


JESZ­CZE BAR­DZIEJ PONURA RZE­CZY­WI­STOŚĆ
Inter­ne­towa orę­dow­niczka dekon­spi­ra­cji gorzko wzdy­cha: „heh żeby to tylko była taka »sek­ta«. to bym się nawet cie­szyła. illu­mi­nati mają wpływ na WSZYSTKO”. Pisząc „WSZYSTKO”, inter­nautka prze­ko­nuje, że żyjemy w sztucz­nym świe­cie, cał­ko­wi­cie wykre­owa­nym przez wszech­wład­nych Ilu­mi­na­tów, któ­rzy jako jedyni znają prawdę o rze­czy­wi­sto­ści. Wła­ści­wie oni oraz zwo­len­nicy teo­rii spi­sko­wych.

Cho­ciaż 99% samych Ilu­mi­na­tów – co możemy odna­leźć w kolej­nym inter­ne­to­wym kom­pen­dium – ni­gdy nie pozna celów i moty­wa­cji popy­cha­ją­cej wyznaw­ców sza­tana, wszy­scy mogą je poznać m.in. dzięki łaska­wo­ści autora strony illu­mi­naci.pl: „osta­teczne i cał­ko­wite prze­ję­cie wła­dzy nad świa­tem, ludźmi oraz bogac­twami natu­ral­nymi Ziemi”. Ozna­cza­łoby to wpro­wa­dze­nie Nowego Świa­to­wego Ładu, o któ­rym wol­nycz­lo­wiek pisze (cza­sprze­bu­dze­nia.word­press.com), że przy nim „nazizm, czy komu­nizm wyglą­dają jak pik­nik”.

Czy­tel­niku, jeśli kusi cię face­palm, sły­sząc wszyst­kie teo­rie spi­skowe, powstrzy­maj się. O to wła­śnie Ilu­mi­na­tom cho­dzi. Zgłoś weto i zatrzy­maj mroczną, destruk­cyjną siłę! Sprze­ciw się por­no­gra­fii, nar­ko­ty­kom i pro­sty­tu­cji nie­let­nich (główne źró­dła dochodu Ilu­mi­na­tów). I oczy­wi­ście módl się. Do dzieła!musująca tabletka.png

kreska.jpg

ALICJA MESZCZYK
Absolwentka rosjoznawstwa, UJ. Interesuje się mniej więcej wszystkim.

KASIA SURO
Jeździ po świe­cie w towa­rzy­stwie nary­so­wa­nych przez sie­bie Szczu­rów. Ilu­struje roz­ma­ite histo­rie, prze­waż­nie zmy­ślone. Wszę­dzie gdzie trafi, tre­nuje bra­zy­lij­ską sztukę Capo­eira.

Ta strona korzysta z plików cookie.