DO GÓRY
logo fuss magazyn

SWOJE ŻYCIE
ZWIĄZAŁAM Z MUZYKĄ

M. Urbańska | ZASŁYSZANE

Ko­­bie­­ta-in­­sty­­tu­­cja, dzie­w­czy­­na-pa­­ra­­doks. Kra­­ko­w­ska gó­­ra­l­ka, wy­­­kszta­ł­co­­ny gra­­jek uli­cz­ny. O no­­wej pły­­cie i gó­­ral­sz­czy­ź­nie opo­­wia­­da HANKA WÓJCIAK

HIP-HOPOWY OFF-ROAD

Spajku i Dziunek | ZASŁYSZANE

Więk­szość pol­skich ra­pe­rów za­czy­na swo­ją dzia­łal­ność w pod­zie­miu. Wy­da­ją pły­ty bez du­żych na­kła­dów fi­nan­so­wych, kon­cer­tu­ją w miej­sco­wych klu­bach, ma­ją wier­ną wi­dow­nię w swo­ich mia­stach. Spaj­ku i Dziu­nek z jed­nej stro­ny po­szli tą dro­gą, z dru­giej – da­le­ko im do ty­po­wych un­der­gro­un­do­wych ra­pe­rów.

MIĘDZYGATUNKOWA PRZYJAŹŃ W ŚWIECIE CZŁOWIEKA

K. Nowacka | MIĘDZY SŁOWAMI

wywiad z JOLANTĄ ANTAS

PRECZ Z ŻYDAMI! ŻYDÓWKI IDĄ Z NAMI!

K. Schubert | MIĘDZY INNYMI

O żydow­skich tra­dy­cjach, kul­tu­rze przod­ków i przy­wra­ca­niu ich do pamięci zbio­ro­wej opo­wiada Kamil Bogusz, histo­ryk Kościoła, pasjo­nat archi­wi­styki.

TAŃCZĄCE STANY EMOCJONALNE

M. Urbańska | KĄTEM OKA

Wywiad z Dominiką Knapik - choreografką i tancerką nominowaną do Paszportów Polityki 2016

UCHO ECHO

M. Michno | ZASŁYSZANE

Z Mar­kiem Cho­ło­niew­skim, kra­kow­skim mistrzem elek­tro­aku­styki i sztuki dźwię­ko­wej, zada­jemy sobie parę zna­czą­cych pytań o formę muzyki współ­cze­snej oraz rolę prze­strzeni aku­stycz­nej w two­rze­niu dźwięku.

POLITYCZNOŚĆ W KAŻDEJ DECYZJI

M. Urbańska | KĄTEM OKA

Roni Katz i Ania Nowak – per­for­merki, cho­re­ografki, artystki – przy­je­chały do Kra­kowa zapre­zen­to­wać swój per­for­mance Female tro­uble. Prac­tice of loving. Krą­żące po zna­jo­mych zapo­wie­dzi zwiastowały skan­dal: „czy­tają poezję nago!”.

WULKANY. ISLANDZKA OPOWIEŚĆ

M. Urbańska | W DRODZE

Tuż przed kołowaniem na lotnisku w Keflaviku pomyślałam, że dotarłyśmy na Marsa: Islandia z góry wyglądała dosłownie nieziemsko – i jest w tym stwierdzeniu tyle samo zachwytu, co przerażenia. Niezwykle rozległe, pofałdowane tereny przecinała tylko wąska wstążeczka z podniebnej perspektywy wyglądająca jak zmarszczka na chropowatym ciele wyspy.

JESTEŚ TCHÓRZEM, BOYD!

B. Domagała | KĄTEM OKA

Dra­pieżcy (1999, A. Bird) mogą być przy­kła­dem nie­for­tun­nego tłu­ma­cze­nia tytułu filmu na język pol­ski. Ory­gi­nalne Rave­nous to po pro­stu „wygłod­niały”, co zde­cy­do­wa­nie lepiej oddaje sens tego nie­ty­po­wego hor­roru, posił­ku­ją­cego się cyta­tem z Nietz­schego, pod­la­nego saty­rycz­nym sosem i posia­da­ją­cego motto „Jesteś tym, co jesz”.

Ta strona korzysta z plików cookie.