DO GÓRY
logo fuss magazyn

DROGA
NA OPAK

K. Nowacka | MIĘDZY INNYMI

We­hi­kuł cza­su, ma­rze­nie wszyst­kich fa­nów Pow­ro­tu do przy­szło­ści, w prze­rwach mię­dzy la­ta­niem i po­dró­żo­wa­niem po­przez stu­le­cia, wca­le nie mu­siał­by po­ru­szać się pra­wą stro­ną dro­gi.

ANATOMIA SAMOTNOŚCI

Z Bożej Łaski Tomasz | FELIETON

Zapy­taj o miłość, a usły­szysz histo­rie o roz­sta­niu i porzu­ce­niu. Zapy­taj o przy­wią­za­nie – powie­dzą ci o samot­no­ści.

POLSKA POLSKIM SŁOWEM OPISANA – O KARABINIE MARII PESZEK

Ł. Kraj | ZASŁYSZANE

Kara­bin oka­zuje się kolej­nym aktu­al­nym komen­ta­rzem do rze­czy­wi­sto­ści – komen­ta­rzem nie tylko wyśpie­wa­nym, ale i wypo­wie­dzia­nym. „Mój głos to szept, nie krzyk (…) Ja tylko mówię”. Peszek w isto­cie mówi, ale jak? I czy rze­czy­wi­ście „tylko”?

Ta strona korzysta z plików cookie.