DO GÓRY
logo fuss magazyn

FITNESSOWE ABC

D. Marcinek | MIĘDZY INNYMI

A jak Anna Lewan­dow­ska, B jak Bojar­ska-Ferenc, C jak Cho­da­kow­ska – tak zaczyna się abe­ca­dło pol­skiego fit­nessu. Tre­ne­rów, któ­rzy przy uży­ciu mediów spo­łecz­no­ścio­wych chcą stać się prze­wod­ni­kami narodu w dro­dze do ide­al­nego ciała, jest jed­nak zna­cze­nie wię­cej niż liter w alfa­be­cie.

ANIMACJA TO ZA MAŁO

D. Marcinek | MIĘDZY INNYMI

Sie­dzisz na obskur­nym mate­racu w małym, cia­snym pokoju z odra­pa­nymi ścia­nami. Masz za to cał­kiem zgrabne nogi, mini i buty na obca­sie. Nagle drzwi otwie­rają się z hukiem, jakiś facet każe ci wyjść na ulicę. Szybko, bez ocią­ga­nia się. Po chwili sto­isz już na chod­niku, ktoś pyta się, „za ile?”, ktoś mówi, że powin­naś sobie zna­leźć lep­sze zaję­cie. Chcesz uciec. Nic prost­szego – wystar­czy zdjąć gogle VR. 

KONFESJONAŁ, LIMUZYNA I FAJERWERKI – KIEDY MUZYKA TO ZA MAŁO

D. Marcinek | ZASŁYSZANE

Nie­ważne, czy jesteś gwiazdą muzyki pop, czy roc­ko­wym gigan­tem – jeśli chcesz, żeby na twoje kon­certy przy­cho­dziły tłumy, oprócz muzyki musisz dać publicz­no­ści coś wię­cej.

MIŁOŚĆ? INTERNET? RATUNKU? POMOCY?

D. Marcinek | MIĘDZY INNYMI

Kilka miesięcy temu użytkownicy portali randkowych zadrżeli na wieść o ujawnieniu przez hakerów nazwisk klientów serwisu AshleyMadison.com. Szybko okazało się, że drżeć powinni głównie mężczyźni, bo ponad 95 proc. kont kobiet jest tam… fałszywa.

JAK RATOWAĆ ŚWIAT SMARTFONEM?

D. Marcinek | MIĘDZY INNYMI

Obok mnó­stwa apli­ka­cji spo­łecz­no­ścio­wych powoli roz­wi­jają się apli­ka­cje spo­łeczne, które mogą spra­wić, że rze­czy­wi­stość wokół nas sta­nie się tro­chę lep­sza, tro­chę bar­dziej przy­ja­zna.

Ta strona korzysta z plików cookie.