DO GÓRY
logo fuss magazyn

KLUB FITNESS
JAKO INSTYTUCJA KULTURY

J. Cydejko | MIĘDZY INNYMI

Kul­tura fit­ness, moda na zdrowy styl życia i sport zata­czają sze­ro­kie kręgi nie tylko wśród ludzi wykształ­co­nych, miesz­kań­ców wiel­kich miast czy zamoż­nych pra­cow­ni­ków kor­po­ra­cji. Jest to zja­wi­sko, któ­rego naj­istot­niej­szą cechą jest inklu­zyw­ność, dostęp­ność i powszech­ność.

Ta strona korzysta z plików cookie.