DO GÓRY
logo fuss magazyn

PONAD SCHEMATAMI

K. Łuczyńska | MIĘDZY SŁOWAMI

Uza­leż­nie­nia nie zwa­żają na zasob­ność port­fela czy przy­na­leż­ność do wybra­nej klasy spo­łecz­nej. Sku­tecz­nie udo­wad­niają, że potra­fią poko­ny­wać spo­łeczne gra­nice i nisz­czyć ste­reo­typy.

PYTANIE NA ZAKŁOPOTANIE

K. Łuczyńska | FELIETON

Piszę ten tekst w spo­rym napię­ciu. Ner­wowo spo­glą­dam na wyło­żony nijaką wykła­dziną kory­tarz przez szparę w drzwiach. Cze­kam na prze­su­wa­jące się cie­nie, ciche puka­nie i nie­po­ko­jące odgłosy. I zapła­kane dzieci, poka­zu­jące się od czasu do czasu w progu mojego pokoju. Praca wycho­wawcy nie jest łatwa, jed­nak to nie dzie­cięce smutki i tęsk­noty są naj­trud­niej­szą czę­ścią tego typu wyjaz­dów. Naj­więk­sze pal­pi­ta­cje serca i ner­wowe poce­nie się rąk wywo­łu­ją… zada­wane pyta­nia.

Ta strona korzysta z plików cookie.