DO GÓRY

01.jpg

03.jpg

02.jpg

04.jpg

06.jpg

05.jpg

08.jpg

07.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

kreska.jpg

EWA KUDŁATY
Z wykształ­ce­nia geo­log, z zawodu finan­si­sta, z zami­ło­wa­nia foto­graf. Mieszka i pra­cuje w Kra­ko­wie, ale jej serce pozo­stało w Beski­dzie Niskim, skąd pocho­dzi i dokąd wróci. Życie nauczyło ją żyć i dziś kocha je takie, jakie jest. Na blogu zyciew­pel­nym­ko­lo­rze.pl oraz ewa­ku­dlaty.com przed­sta­wia świat pełen kolo­rów, upo­rząd­ko­wany i pozy­tywny. Swo­ich bli­skich uwiecz­nia jed­nak na zdję­ciach czarno-bia­łych, bo jak twier­dzi - one zatrzy­mują obraz na dłu­żej.
Pre­zen­to­wane foto­grafie są czę­ścią cyklu 52 tygo­dnie, 52 zdję­cia i 52 chwile. Pro­jektu, któ­rego boha­te­rem jest jej dziecko.

blog comments powered by Disqus

Ta strona korzysta z plików cookie.