DO GÓRY

18 a P3050880 M.Zakrzewski.jpg

z 23 b P3071617 M.Zakrzewski.jpg

5 a P3050816 M.Zakrzewski.jpg

z 31 P3071614 M.Zakrzewski.jpg

7 a P3050840 M.Zakrzewski.jpg

z 27 b P3071477 M.Zakrzewski.jpg

28 a P3071502 M.Zakrzewski.jpg

z 8 b P3071619 M.Zakrzewski.jpg

36 P3050835 M.Zakrzewski.jpg

z 4 b P3071598 M.Zakrzewski.jpg

24 a P3071459 M.Zakrzewski.jpg

20170305_151355 M.Zakrzewski.jpg

kreska.jpg

MACIEJ ZAKRZEWSKI
Foto­graf, aktor, muzyk, absol­went Etno­lo­gii i Antro­po­lo­gii Kul­tu­ro­wej, W szcze­gól­no­ści i naj­chęt­niej foto­gra­fuję teatr, taniec oraz sze­roko rozu­miane dzia­ła­nia per­for­ma­tywne, sta­cjo­nu­jący w Pozna­niu, dzia­ła­jący na tere­nie całego kraju. (www. maciej­za­krzew­ski. com)

blog comments powered by Disqus

Ta strona korzysta z plików cookie.