DO GÓRY

 

fuss_nuda_ wozniak_cover.jpg

NUMER 25 (5) LISTOPAD 2017 | "50 TWARZY NUDY"


NUDA

KAROLINA WOŹNIAK

fuss_nuda_ wozniak_1.jpg

 

 

 

fuss_nuda_ wozniak_3.jpg

 

 

 

fuss_nuda_ wozniak_2.jpg

kreska.jpg

KAROLINA WOŹNIAK
Począt­ku­jący gra­fik i ilu­stra­tor. Rysuje i maluje odkąd pamięta i zawsze było to jej pasją. Aktu­al­nie, pod­czas two­rze­nia
ilu­stra­cji, naj­bar­dziej odpo­wiada jej praca na pro­gra­mach gra­ficz­nych. Uwiel­bia podró­żo­wać i wie­lo­krot­nie brała udział
w stu­denc­kich wymia­nach zagra­nicz­nych. Naj­sil­niej zwią­zana emo­cjo­nal­nie z Tur­cją, w któ­rej spę­dziła rok, pozna­jąc
tam­tej­szą kul­turę i kuch­nię.

blog comments powered by Disqus

Ta strona korzysta z plików cookie.