DO GÓRY

PO - CZYTAJ, PO - LUB, PO - KAŻ ZNAJOMYM I... ZA - DZIAŁAJ!

PRZEDŁUŻENIE KONKURSU:
12. MFSW INSPIRACJE / BREATHTAKING

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że ter­min kon­kursu w ramach 12. edy­cji MFSW inSPIRACJE zostaje prze­dłu­żony. Z przy­czyn nie­za­leż­nych od nas, a dla arty­stów jak naj­bar­dziej korzyst­nych, na zgło­sze­nia cze­kamy do połowy kwiet­nia. Podob­nie jak w poprzed­niej edy­cji, i w 2017 roku nagro­dzimy Naj­lep­sze Prace oraz Naj­lep­sze Pro­jekty Prac.

GIF2inSPIRACJE.gif

InSPIRACJE to festi­wal sztuk wizu­al­nych, który odbywa się w Szcze­cinie od 2005 roku. Każ­dej edy­cji towa­rzy­szy inny temat prze­wodni, który defi­niuje zakres tema­tyczny pre­zen­to­wa­nych prac. Na inSPIRACJE skła­dają się wystawy kil­ku­na­stu arty­stów zapro­szo­nych z całego świata, co roku orga­ni­zo­wany jest także kon­kurs dla twór­ców, któ­rego lau­re­aci pre­zen­tują swoje prace pod­czas festi­walu. Oprócz wystaw sztuki współ­cze­snej, inSPIRACJOM towa­rzy­szą zawsze per­for­mance, kon­certy, kam­pa­nie spo­łeczne i warsz­taty.

Tema­tem 12. edy­cji inSPIRACJI, jak i samego kon­kursu jest idea zapro­po­no­wana przez Robba Gar­retta, a kon­ty­nu­ująca tema­tykę zeszło­rocz­nego festi­walu. "Zapie­ra­jący dech. Pomię­dzy Codzien­no­ścią i Snem" sku­pia się na wod­nym cha­rak­te­rze i histo­rii Szcze­cina oraz na odde­chu jako pod­sta­wo­wej, współ­dzie­lo­nej przez wszyst­kie istoty życio­wej siły. "Zapie­ra­jący dech" łączy w sobie zróż­ni­co­wane idee i doświad­cze­nia takie jak dry­fo­wa­nie, tonię­cie, odczu­wa­nie pra­gnie­nia, zaczer­py­wa­nie odde­chu, inspi­ra­cja, ogrody wodne, życie na rzece, sku­pione na rze­kach trendy w urba­ni­styce, rosnące poziomy wody, tereny zale­wowe, ogrod­nic­two i akwa­kul­tura, post­in­du­strialne nad­rzeczne kra­jo­brazy, migra­cje oraz zrów­no­wa­żone eko­sys­temy i sys­temy spo­łeczne. W ostat­nich latach główną prze­strze­nią eks­po­zy­cyjną było 13muz, jed­nak w związku z prze­pro­wa­dzaną przez mia­sto restruk­tu­ry­za­cją tej gale­rii, ser­cem Inspi­ra­cji w 2017 r. będzie TRAFO Tra­fo­sta­cja Sztuki oraz Muzeum Naro­dowe w Szcze­cinie – Muzeum Sztuki Współ­cze­snej.

Regu­la­min oraz for­mu­larz zgło­sze­niowy dostępne na stro­nie: https://www.face­book.com/e­vent­s/296270570776358/

Zgło­sze­nia wraz z załącz­ni­kami (wię­cej infor­ma­cji w regu­la­mi­nie) pro­simy wysy­łać na adres:
Tra­fo­sta­cja Sztuki w Szcze­cinie,
4 Świę­tego Ducha St.
70-205 Szcze­cin.

inSPIRACJE.png

Ta strona korzysta z plików cookie.