DO GÓRY


PO - CZYTAJ, PO - LUB, PO - KAŻ ZNAJOMYM I... ZA - DZIAŁAJ!

FUNDACJA MAGAZYN KULTURY


mk_logo.gif

Kra­kow­ska FUNDACJA MAGAZYN KULTURY to ini­cja­ty­wa, któ­rej ce­lem jest pro­mo­wa­nie sze­ro­ko po­ję­tej kul­tu­ry i sztu­ki. Fun­da­cja zaj­mu­je się or­ga­ni­za­cją wy­staw, kon­cer­tów, pro­jek­cji fil­mo­wych, slaj­do­wisk, spo­tkań po­dróż­ni­ków, wer­ni­sa­ży, warsz­ta­tów i wie­lu in­nych wy­da­rzeń.

Jed­ną z cie­kaw­szych ini­cja­tyw Ma­ga­zy­nu Kul­tu­ry są co­mie­sięcz­ne SLAMY.

Za­sa­dy?
Sce­na, mi­kro­fon i 3 mi­nu­ty – do te­go pu­blicz­ność, któ­ra mo­że do wo­li ha­ła­so­wać, by wy­ra­zić swo­je za­do­wo­le­nie lub je­go brak. To jest wła­śnie SLAM POETYCKI – ka­wiar­nia­no-klu­bo­wa for­ma po­je­dyn­ków słow­nych. Zgło­sić mo­że siękaż­dy, za­pi­sy przyj­mu­je­my bez­po­śred­nio przed roz­po­czę­ciem. Zwy­cięz­ca jest tyl­ko je­den!

Slam to po­ezja na ży­wo.
Slam to po­eta vs. pu­blicz­ność.
Slam to aplauz al­bo gwiz­dy.

Ostat­ni SLAM w tym ro­ku od­bę­dzie się 13 grud­nia – jak za­wsze w Ko­lan­ku no 6 na ul. Jó­ze­fa 17 w Kra­ko­wie.

A w li­sto­pa­dzie w Ma­ga­zy­nie Kul­tu­ry po­za „nie­po­kor­ny­mi” po­etami mo­żecie tak­że po­słu­chać kon­cer­tów: Da­nie­la Spa­le­nia­ka (20.11), Ja­me­sa Had­doc­ka Jr. (27.11).


Ta strona korzysta z plików cookie.