DO GÓRY


PO - CZYTAJ, PO - LUB, PO - KAŻ ZNAJOMYM I... ZA - DZIAŁAJ!


FUNDACJA MYWAY

MyWay_logo.png

 

Mło­dzi, uta­len­to­wa­ni lu­dzie, tuż po zdo­by­ciu dy­plo­mu i ukoń­cze­niu edu­ka­cji mu­zycz­nej, nie za­wsze dys­po­nu­ją prak­tycz­ną wie­dzą z za­kre­su bu­do­wa­nia wła­sne­go wi­ze­run­ku czy two­rze­nia na­rzę­dzi umoż­li­wia­ją­cych im za­ist­nie­nie w pro­fe­sjo­nal­nym i wy­ma­ga­ją­cym świe­cie sztu­ki. Fun­da­cja My­Way po­wsta­ła po to, aby uła­twić im start, po­móc w świa­do­mym wy­bo­rze dal­szej mu­zycz­nej dro­gi oraz przy­bli­żyć ich do osią­gnię­cia suk­ce­su.

Po za­koń­cze­niu pro­gra­mu, be­ne­fi­cjen­ci wy­po­sa­że­ni bę­dą w pro­fe­sjo­nal­ne port­fo­lio, w skład któ­re­go bę­dzie wcho­dzić m.in: se­sja na­gra­nio­wa w stu­diu, pły­ta z ma­te­ria­ła­mi de­mo, film czy pro­fe­sjo­nal­na se­sja zdję­cio­wa. Do­dat­ko­wo odbę­dą pa­kiet szko­leń, m.in. tre­ning per­so­nal­ny z co­achem, szko­le­nie z au­to­pre­zen­ta­cji oraz ko­mu­ni­ka­cji z me­dia­mi, szko­le­nie w za­kre­sie praw au­tor­skich i fi­nan­sów. Wszyst­ko po to, by uła­twić mło­dym lu­dziom wej­ście w krę­te ścież­ki mu­zycz­nej ka­rie­ry.

O na­wią­za­nie współ­pra­cy z FUNDACJĄ MYWAY mo­że się sta­rać każ­dy zdol­ny mło­dy mu­zyk, któ­ry jest w trak­cie stu­diów li­cen­cjac­kich. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej Fun­da­cji znaj­du­je się for­mu­larz zgło­sze­nio­wy on­li­ne: http://www.my­way.pl/pro­fi­l/za­re­je­struj.html. Pro­ces re­kru­ta­cji skła­da się z trzech eta­pów. We­ry­fi­ka­cji kan­dy­da­tów do­ko­nu­je ju­ry skła­dające się ze spe­cja­li­stów, któ­rzy bę­dą w przy­szło­ści współ­pra­co­wa­li z be­ne­fi­cjen­ta­mi. Te­go­rocz­na re­kru­ta­cja za­owo­co­wa­ła na­wią­za­niem współ­pra­cy z czwór­ką nie­zwy­kle uzdol­nio­nych mło­dych lu­dzi: Aga­tą No­wak, Szy­mo­nem Za­wod­nym, Mag­da­le­ną Lang­man oraz am­ba­sa­dor­ką Fun­da­cji – Jen­ny­fer Fo­uani.

Wię­cej in­for­ma­cji:
http://www.my­way.pl/ oraz https://www.fa­ce­bo­ok.co­m/My­Way.Fun­da­cja.Mlo­dych.Ta­len­tow


Ta strona korzysta z plików cookie.