DO GÓRY

PO - CZYTAJ, PO - LUB, PO - KAŻ ZNAJOMYM I... ZA - DZIAŁAJ!

REBEL BABEL
Abso­lutna nowość i świe­żość na pol­skim rynku muzycz­nym.

REBEL BABEL ENSEMBLE to powstała z ini­cja­tywy L.U.C-a mię­dzy­na­ro­dowa, wie­lo­ję­zy­kowa orkie­stra orkiestr dętych - wkrótce być może naj­więk­szy zespół świata. To plat­forma spo­tkań muzy­ków, tek­ścia­rzy i kom­po­zy­to­rów z róż­nych regio­nów Europy. Celem pro­jektu jest kre­owa­nie dia­logu, łącze­nie kul­tur i sty­li­styk, zawo­dow­ców i ama­to­rów, prza­śno­ści i futu­ry­zmu.

REBEL BABEL to seria kon­cer­tów, per­for­men­sów i flesz­mo­bów, które poprzez muzykę mają nieść pozy­tywne wibra­cje do spo­łe­czeń­stwa, uno­wo­cze­śniać tra­dy­cje, a także docie­rać do sfer wyklu­czo­nych z uczest­nic­twa w kul­turze. Chcemy udraż­niać prze­pływ kul­tury euro­pej­skiej w duchu hip-hopu i funku doce­lowo mik­su­jąc indy­wi­du­al­no­ści brzmie­niowe regio­nal­nych orkiestr dętych z uro­kami wer­bal­nymi róż­nych języ­ków.

KONKURS !!!
Mamy dla Was do wygra­nia świe­żutką płytę Rebel Babel Ensam­ble. W komen­ta­rzu poni­żej lub w komen­ta­rzu na face­bo­oku (FUSS magazyn
) napisz­cie, jak jed­nym sło­wem można okre­ślić muzyczną poetykę Rebel Babel. „Poetyka ambit­nego rapu z elek­tro­niką i siłą euro­pej­skich orkiestr dętych” – tak rekla­mują się sami twórcy. Kolej na Was!

Na odpo­wie­dzi cze­kamy do piątku (28.10.2016), a spo­śród nich wybie­rzemy tę naj­lep­szą, do autora któ­rej powę­druje dwu­pły­towa, pięk­nie wydana kom­pi­la­cja Ensem­ble.


cover_fb_final.jpg

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Ta strona korzysta z plików cookie.