DO GÓRY

PO - CZYTAJ, PO - LUB, PO - KAŻ ZNAJOMYM I... ZA - DZIAŁAJ!

"PODRÓŻ W NIEZNANE"
GRZEGORZ SOCHAŃ

okładka jpg.jpg"Podróż w Nie­znane” to zapro­sze­nie dla Czy­tel­nika do odkry­wa­nia swo­jego ukry­tego poten­cjału i zachęta do śmia­łego i szcze­rego roz­wi­ja­nia swo­ich pasji. To por­tal pro­wa­dzący do magicz­nych prze­strzeni marzeń, snów i wizji. Podróż Autora jest jed­no­cze­śnie tłem i tram­po­liną dla trans­for­ma­cji Świa­do­mo­ści, która zacho­dzi u niego dzięki pracy nad swoim sys­te­mem wie­rzeń, świa­do­memu ukie­run­ko­wa­niu swo­ich ener­gii oraz sku­pie­niu na szcze­ro­ści wobec swo­ich potrzeb i pra­gnień. Tekst jest nie­zwy­kłą inspi­ra­cją do wpro­wa­dza­nia odważ­nych zmian w swoim życiu oraz czer­pa­nia rado­ści z każ­dego kolej­nego doświad­cze­nia.

„Nie jest to książka opi­su­jąca szcze­gó­łowo prze­bieg poszcze­gól­nych wyda­rzeń, w które zda­rzyło mi się być ople­cio­nym. To mani­fest mojego zachwytu nad samą moż­li­wo­ścią doświad­cza­nia. Książka ta przede wszyst­kim jest prze­la­nym na papier wzru­sze­niem nad Cudem Ist­nie­nia, jest zachętą dla Cie­bie, Czy­tel­niku, do odna­le­zie­nia swo­jego Wew­nętrz­nego Nau­czy­ciela poprzez podą­ża­nia za swo­imi pasjami i marze­niami. Jest rów­nież rela­cją zmian w postrze­ga­niu mojego życia, które zaszły u mnie pod wpły­wem doświad­czeń z samych podróży, ale też z okresu na długo przed zde­cy­do­wa­niem się na ten krok.

(…) Mimo że więk­szość moich prze­żyć podróż­ni­czych była naprawdę nie­sa­mo­wita, opi­sy­wa­nie ich nie może rów­nać się z pod­eks­cy­to­wa­niem, jakie odczu­wam, kie­ru­jąc uwagę ludzi na radość, która wyra­sta z bez­po­śred­niego doświad­cza­nia chwili obec­nej. Zna­la­złem się bowiem w punk­cie, w któ­rym każdy moment jest oka­zją, moż­li­wo­ścią do cele­bra­cji, zachwytu nad nim. Nie muszę stać na szczy­cie góry, aby czuć się speł­nio­nym i szczę­śli­wym czło­wie­kiem, wystar­czy mi odczu­wa­nie podnie­ce­nia z samego toro­wa­nia sobie drogi w kie­runku na szczyt. Opa­no­wa­nie tej umie­jęt­no­ści uwa­żam za naj­cen­niej­szą z nauk wycią­gnię­tych w trak­cie dotych­cza­so­wych podróży, a tym samym wartą dzie­le­nia się z innymi. Pra­gnę dzie­lić się z Czy­tel­nikami tym, co jest wspólne nam wszyst­kim, tym, czego doświad­czamy jako kolek­tyw, ale na różne, indy­wi­du­alne spo­soby. Tym, co nas łączy w natu­ralny spo­sób, nie jest na sprze­daż, a bar­dziej w for­mie poda­runku. Nie­za­leżne od oko­licz­no­ści, koloru skóry, wyzna­nia, naro­do­wo­ści czy czasu. Chcę się podzie­lić piękną wizją świata, która to wła­śnie jest owo­cem mojej podróży. ”

Grzegorz Sochań
grisza.natropiezdumienia.com

Ta strona korzysta z plików cookie.