DO GÓRY

PO - CZYTAJ, PO - LUB, PO - KAŻ ZNAJOMYM I... ZA - DZIAŁAJ!

GASHERBRUM II 8035 - SKI EXPEDITION 2015


fuss_olek_ski_expedition2.jpgOlek Ostrow­ski, nar­ciarz, wspi­nacz ratow­nik GOPR, „filo­zof gór” – jak nazwa­li­śmy go w wywia­dzie dla 9. numeru FUSSa (czytaj), chce speł­nić swoje kolejne marze­nie. Po usta­no­wie­niu pol­skiego rekordu wyso­ko­ści zjazdu na nar­tach, samot­nie zjeż-dża­jąc z Cho Oyu (8201 m n.p.m.), Olek chce – wraz z foto­gra­fem Pio­trem Śni­gór­skim – doko­nać pierw­szego pol­skiego zjazdu z Gasher­brum II (8035 m n.p.m.), znaj­du­ją­cego się na gra­nicy paki­stań­sko-chiń­skiej. A co naj­waż­niej­sze – Wy może­cie mu w tym pomóc.

WESPRZYJ PROJEKT NA POLAK POTRAFI (klik) I STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ WYPRAWY!!! Jeśli uda się uzbie­rać kwotę, wyprawa roz­pocz­nie się już w poło­wie czerwca 2015 roku.

 


SKŁAD WYPRAWY:

fuss_Olek_ostrowski.jpg

fuss_piotr_snigorski.jpg
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Ta strona korzysta z plików cookie.