DO GÓRY
logo fuss magazyn

DR GONZO!

J. Kusy | MIĘDZY SŁOWAMI

Wyw­ró­cił świat dzien­ni­kar­stwa do gó­ry no­ga­mi, ło­ił po rów­no po­li­ty­ków, dzien­ni­ka­rzy i wspó­ło­by­wa­te­li. Oba­lił mit ame­ry­kań­skie­go snu, a na ko­niec pal­nął so­bie w łeb i dał się wy­strze­lić z ar­ma­ty.

SYNEKDOCHA,
NOWY JORK

M. Stańczyk | MIĘDZY SŁOWAMI

No­wy Jork: mia­sto – wzór, któ­re cho­ciaż sto­sun­ko­wo mło­de, za­własz­czy­ło so­bie pra­wa do sym­bo­licz­nej re­pre­zen­ta­cji me­tro­po­lii ja­ko ta­kiej. I do­cze­ka­ło się wła­snej bio­gra­fii.

POEZJA
IN VIVO

A. Kołodziej | MIĘDZY SŁOWAMI

Czytanie wiersza osiągnięte jest poprzez transformację bakterii E. coli za pomocą dostarczonego syntetycznego DNA. Akt czytania jest proceduralny.

Ta strona korzysta z plików cookie.