DO GÓRY
logo fuss magazyn
NO PAIN, NO GAMEkilimandżarofitnessroboty

MIĘSO, METAL, KONKRET - JAPOŃSKI CYBERPUNK

M. Dudek | KĄTEM OKA

Po­ja­wie­nie się cy­ber­pun­ka w ja­poń­skim ki­nie moż­na okre­ślić ja­ko re­ak­cję na sza­lo­ny wzrost eko­no­micz­no-tech­no­lo­gicz­no-go­spo­dar­czy w la­tach po­wo­jen­nych XX wie­ku.

KIEDYŚ
BYŁO LEPIEJ

Z Bożej Łaski Tomasz | FELIETON

Po spalonych dwóch el-emach pod kolorowym korpo zaszywam się w kąciku kreatywnym, gdzie znów mogę, celem odświeżenia umysłu, przelać swędzące frustracje, korzystając jedynie z dwóch procent funkcji Łorda.

PRZYSZŁOŚĆ?
TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ...

P. Zańko | KĄTEM OKA

Prze­sta­li­śmy wie­rzyć w przy­szłość. Kie­dy w la­tach 60. ludz­kość wy­ru­sza­ła w gwiaz­dy, kul­tu­ra po­pu­lar­na aż pu­ch­ła od opty­mi­stycz­nych fan­ta­zji na te­mat pod­bo­ju od­le­głych pla­net...

DROGA
NA OPAK

K. Nowacka | MIĘDZY INNYMI

We­hi­kuł cza­su, ma­rze­nie wszyst­kich fa­nów Pow­ro­tu do przy­szło­ści, w prze­rwach mię­dzy la­ta­niem i po­dró­żo­wa­niem po­przez stu­le­cia, wca­le nie mu­siał­by po­ru­szać się pra­wą stro­ną dro­gi.

#HOT16CHALLENGE: O KILKU TAKICH, CO UKRADLI HIP-HOP

J. Podgórska | ZASŁYSZANE

Nasz kraj mo­że po­chwa­lić się swo­im wła­snym „chal­len­ge­m”, któ­ry nie ma nic wspól­ne­go z oble­wa­niem się lo­do­wa­tą wo­dą i wpła­ca­niem pie­nię­dzy na ce­le cha­ry­ta­tyw­ne.

OCALENI
W 2040 ROKU

M. Mucha | MIĘDZY INNYMI

Oca­le­ni to oso­by, któ­re prze­ży­ły mo­le­sto­wa­nie ze stro­ny osób du­chow­nych. W Pol­sce ich co­ming outy me­dial­ne są rzad­ko­ścią, po­dob­nie jak pro­ce­sy są­do­we prze­ciw­ko ich opraw­com. To się zmie­ni.

SASNALE SHUTY

J. Kusy | MIĘDZY INNYMI

Ta­r­no­w­skie Mo­­­ści­­ce Wil­hel­ma Sa­sna­la i No­­wa Hu­­ta Sła­wo­mi­ra Shu­te­go. Dwie rze­­czy­­wi­­sto­­­ści, dwie skra­j­nie od­mie­n­ne na­r­ra­­cje.

BACK TO THE SERIES,
CZYLI O SERIALOMANII
SŁÓW KILKA

Z. Lewandowska | KĄTEM OKA

Co nas krę­ci, co nas podnie­ca je­że­li cho­dzi o se­ria­le? I czy to no­we eks­cy­ta­cje, czy te sa­me „fio­ły” po­ja­wia­ją­ce się wraz z ko­lej­ny­mi bo­oma­mi na se­ryj­ne oglą­dac­two?

FUNDACJA
MAGAZYN
KULTURY

FUSS | MAKING FUSS

Ini­cja­ty­wa, któ­rej ce­lem jest pro­mo­wa­nie sze­ro­ko po­ję­tej kul­tu­ry i sztu­ki.

FUNDACJĄ
MYWAY

FUSS | MAKING FUSS

Fun­da­cja My­Way po­wsta­ła po to, aby uła­twić start, po­móc w świa­do­mym wy­bo­rze dal­szej mu­zycz­nej dro­gi oraz przy­bli­żyć ich do osią­gnię­cia suk­ce­su.

SUCHĄ STOPĄ
PO DNIE MORZA

N. Jansen | W DRODZE

Ho­len­der­skie nie­bo rzad­ko by­wa nud­ne, za­wsze po­zo­sta­je w ru­chu – ze ści­ga­ją­cy­mi się chmu­ra­mi. To mo­je nie­bo i nie chcę mieć in­ne­go.

MAM POMYSŁÓW
NA TRZY ŻYCIA

M. Stańczyk | ZASŁYSZANE

Lu­dzie my­ślą, że sko­ro śpie­wam o ko­bie­tach, któ­re pio­rą i pra­su­ją, to sa­ma ta­ka je­stem, a nie mam na­wet że­laz­ka w do­mu – wy­wiad z MAJĄ KOMAN

POEZJA
IN VIVO

A. Kołodziej | MIĘDZY SŁOWAMI

Czytanie wiersza osiągnięte jest poprzez transformację bakterii E. coli za pomocą dostarczonego syntetycznego DNA. Akt czytania jest proceduralny.

SWOJE ŻYCIE
ZWIĄZAŁAM Z MUZYKĄ

M. Urbańska | ZASŁYSZANE

Ko­­bie­­ta-in­­sty­­tu­­cja, dzie­w­czy­­na-pa­­ra­­doks. Kra­­ko­w­ska gó­­ra­l­ka, wy­­­kszta­ł­co­­ny gra­­jek uli­cz­ny. O no­­wej pły­­cie i gó­­ral­sz­czy­ź­nie opo­­wia­­da HANKA WÓJCIAK

MIT
NATURY

P. Lehtinen | KĄTEM OKA

W po­­p­ku­l­tu­­rze roi się od na­r­ra­­cji za­­bie­­ra­­ją­­cych w przyszłość. Nie­­wa­ż­ne, jak pię­k­ny wy­­da­­je się świat ju­­tra – pod la­­kie­­ro­­wa­­ną po­­wierz­ch­nią na­­u­ki czai się zło.

Ta strona korzysta z plików cookie.