DO GÓRY
logo fuss magazyn
wielkie żarciepamiątkiSerce na talerzuKanibalizm

CZY INTERNET
MOŻE BYĆ KOSZERNY?

E. Wanat | MIĘDZY INNYMI

Or­to­dok­syj­ni Ży­dzi w No­wym Jor­ku przez de­ka­dy ży­li w świe­cie, któ­ry opie­rał się wszel­kim zmia­nom spo­łecz­nym. Te­raz spo­łecz­ność ży­dow­ska sta­je przed jesz­cze więk­szym wy­zwa­niem - co zro­bić z in­ter­ne­tem i me­dia­mi spo­łecz­no­ścio­wy­mi?

SIŁA, MOC I KOLOROWE GACIE, CZYLI HOOAH, FACECI W LEGGINSACH!

K. Trzaszczka | MIĘDZY INNYMI

Niek­tó­rzy in­te­re­su­ją się sztu­ką, no­wo­cze­sny­mi ga­dże­ta­mi czy też ma­ją naj­wy­myśl­niej­sze in­ne fe­ty­sze. Nas podnie­ca bło­to, pot, wy­si­łek, ból w mię­śniach i wal­ka z wła­sną psy­chi­ką.

OWCE ZAWSZE CHODZĄ TRÓJKAMI

K. Słup | W DRODZE

Ostrze­ga­no nas – nie jedź­cie tam za mło­du, bo wszyst­ko, co zo­ba­czy­cie póź­niej, tyl­ko was roz­cza­ru­je. Nie po­słu­cha­li­śmy, te­raz cier­pi­my.

SZACHY NA LODZIE
O POWTÓRNYCH
NARODZINACH CURLINGU

K. Nowacka | MIĘDZY INNYMI

Cur­ling jest dys­cy­pli­ną dla prze­cięt­ne­go wi­dza nie­wąt­pli­wie dziw­ną. Sko­ja­rze­nie jest wła­ści­wie jed­no - zi­mo­we igrzy­ska olim­pij­skie. Jest tam ta­ka jed­na me­da­lo­wa kon­ku­ren­cja, w któ­rej grup­ka lu­dzi z mio­tła­mi ga­nia po lo­dzie za czaj­ni­ka­mi alias że­laz­ka­mi.

DR GONZO!

J. Kusy | MIĘDZY SŁOWAMI

Wyw­ró­cił świat dzien­ni­kar­stwa do gó­ry no­ga­mi, ło­ił po rów­no po­li­ty­ków, dzien­ni­ka­rzy i wspó­ło­by­wa­te­li. Oba­lił mit ame­ry­kań­skie­go snu, a na ko­niec pal­nął so­bie w łeb i dał się wy­strze­lić z ar­ma­ty.

INNE HISTORIE
ARCHITEKTURY

M. Habdas | KĄTEM OKA

Poszukiwanie alternatywnych źródeł i ścieżek rozwoju już od dłuższego czasu jest najpopularniejszym sposobem porządkowania przeszłości.

HIP-HOPOWY OFF-ROAD

Spajku i Dziunek | ZASŁYSZANE

Więk­szość pol­skich ra­pe­rów za­czy­na swo­ją dzia­łal­ność w pod­zie­miu. Wy­da­ją pły­ty bez du­żych na­kła­dów fi­nan­so­wych, kon­cer­tu­ją w miej­sco­wych klu­bach, ma­ją wier­ną wi­dow­nię w swo­ich mia­stach. Spaj­ku i Dziu­nek z jed­nej stro­ny po­szli tą dro­gą, z dru­giej – da­le­ko im do ty­po­wych un­der­gro­un­do­wych ra­pe­rów.

GDY ŻYCIE PISZE
SCENARIUSZE, CZYLI UDRĘKI
SERIALOWYCH TWÓRCÓW

P. Zańko | KĄTEM OKA

Nie ma chy­ba w te­le­wi­zyj­nej ra­mów­ce ty­tu­łu, któ­ry od po­cząt­ku do koń­ca zo­stał­by zre­ali­zo­wa­ny zgod­nie z au­tor­skim za­mysłem. Cza­sem w pie­czo­ło­wi­cie przy­go­to­wa­ny sce­na­riusz in­ge­ru­ją pro­du­cen­ci, wy­pa­cza­jąc pier­wot­ny za­mysł i wpro­wa­dza­jąc ob­ce, nie­prze­my­śla­ne ele­men­ty. In­nym ra­zem w dro­gę wcho­dzi przy­pa­dek, mno­żąc pro­ble­my i unie­moż­li­wia­jąc re­ali­za­cję po­my­słu...

DZIWNA,
NOWA FALA

Z. Lewandowska | KĄTEM OKA

Kto by po­my­ślał, że pa­łecz­kę pierw­szeń­stwa w ka­te­go­rii to­tal­nie nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go i od­bie­ga­ją­ce­go od dość utar­tych już wzor­ców ki­na eu­ro­pej­skie­go przej­mą w dru­giej de­ka­dzie XXI wie­ku nie kto in­ny jak grec­cy fil­mow­cy.

CZY MASZ CHWILĘ,
ABY POROZMAWIAĆ
O JEZUSIE?

Z Bożej Łaski Tomasz | FELIETON

Jest w tym ja­kaś ad­re­na­li­na, aby pier­dol­nąć Je­ho­wym drzwia­mi z hu­kiem. Tym ra­zem by­ło jed­nak ina­czej – drzwi za­mknę­ły się lek­ko, a w szcze­li­nie krył się po­że­gnal­ny, mi­ło­sier­ny uśmiech. Za­pra­sza­ją­cy do roz­mo­wy, ale uprze­dzo­ny do te­ma­tu.

HISTORIA DLA DZIECI

| MAKING FUSS

BEZALKOHOLOWY
OFF ROAD

M. Mucha | MIĘDZY INNYMI

Po­cząt­ko­wo po pro­stu za­mknę­łam się w so­bie i nie wy­cho­dzi­łam z do­mu, gdyż oba­wia­łam się, że bez al­ko­ho­lu nie bę­dę po­tra­fi­ła się do­brze ba­wić. Jed­nak czło­wie­ko­wi po­zba­wio­ne­mu de­pre­sji ta­kie sie­dze­nie szyb­ko się nu­dzi.

OFF ROAD

N. Rex | FELIETON

MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

M. Kotlarski | W DRODZE

Dwóch Bu­ria­tów o mon­gol­skich twa­rzach je­cha­ło do­kład­nie w mo­ją stro­nę przez ja­kieś 100 km. Prak­tycz­nie nic nie ro­zu­mia­łem, dla mnie ich dia­lekt brzmiał jak mon­gol­ski. Oczy­wi­ście wte­dy jesz­cze nie sły­sza­łem mon­gol­skiego, ale dał­bym so­bie gło­wę uciąć, że tak wła­śnie brzmi.

Ta strona korzysta z plików cookie.