DO GÓRY
logo fuss magazyn
NO PAIN, NO GAMEkilimandżarofitnessroboty

SERIALOWE ZWIERZĘTA

P. Lehtinen | KĄTEM OKA

Zwierzęta w serialach pojawiają się stosunkowo rzadko. I mam tutaj na myśli te domowe, ulubieńców, którym nadaje się imiona i które zamieszkują z bohaterami, dzieląc z nimi radości, smutki i czas ekranowy.

NIE NA MIEJSCU, CZYLI MOJA ROBACZYWA SZTUKA

K. Żyniewicz | KĄTEM OKA

Od dłuż­szego czasu pra­cuję z owa­dami. Oka­zały się one bowiem jed­nym z cie­kaw­szych abiek­tów. Już sama dycho­to­mia mię­dzy poję­ciami „owada” a „robaka” sta­nowi inte­re­su­jący temat obser­wa­cji.

MIĘDZYGATUNKOWA PRZYJAŹŃ W ŚWIECIE CZŁOWIEKA

K. Nowacka | MIĘDZY SŁOWAMI

wywiad z JOLANTĄ ANTAS

LWY, LWY I JESZCZE WIĘCEJ LWÓW. Dziki projekt Noela Marshalla i Tippi Hedren

Z. Jakubowicz-Prokop | KĄTEM OKA

W kwietniu bieżącego roku dystrybutor Drafthouse Films przypomniał amerykańskiej widowni zapomniany na wiele lat ewenement rodzimej kinematografii – Roar. Jego premiera miała miejsce w 1981 roku i wkrótce został uznany za najniebezpieczniejszy film w historii kina i za jedną z największych boxoffice’owych porażek.

KOTECZKA

A. Wiktorowska - Chmielewska | FELIETON

Od małego nieźle dawała w kość – dom stał do góry nogami, nic już nie było jak dawniej. Trochę z musu, a trochę dla świętego spokoju ustępowałam jej w kwestiach dotąd nienaruszalnych.

ŁOWCY TYGRYSÓW

A. Bocheńska | W DRODZE

Tajowie mówią o Lahu, że to Chińczycy, jednak jest to uproszczenie. Lahu to niezależny naród. W dokładnym tłumaczeniu lahu oznacza “łowcy tygrysów”. Obecnie istnieje autonomiczne państwo Lahu.

BESTIALSKIE ROZRYWKI

S. Geist | KĄTEM OKA

O zoofilię czasem potyka się kino. Najczęściej w formie ekstremalnej pornografii.

SHOW MUSTN’T GO ON!

M. Myrlak | MIĘDZY INNYMI

Cyrk. Zoo. Park rozrywki. To miejsca nieodłącznie kojarzące się ze zwierzętami – więzionymi w klatkach i na usługach człowieka. Rzadko wyrażającymi radość z obcowania z ludźmi.

PLANETA MAŁP

J. Kusy | MIĘDZY INNYMI

Wolność, tańce do upadłego i przygodny seks. To nie Ibiza. To Ciechocinek. Polska stolica seksturystyki dla osób 50+.

OTWARTE KLATKI

A. Czerwińska | MIĘDZY INNYMI

Jaki jest symbol, który w obecnych czasach najbardziej kojarzy się ze zwierzętami? Klatka. Niemalże wszystkie zwierzęta, które możemy sobie wyobrazić, łączy jeden fakt – klatka.

CZY ZWIERZĘTA DOCZEKAJĄ SIĘ SWOJEGO RZECZNIKA?

A. Bucholski | MIĘDZY INNYMI

Rosnąca świadomość problemu ochrony prawnej zwierząt napawa optymizmem. Tej radości powinna jednak towarzyszyć krytyczna refleksja nad przepisami chroniącymi zwierzęta.

YULINEK

Ł. Muniowski | MIĘDZY INNYMI

Po raz kolejny zostało zje­dzo­nych kil­ka­na­ście tysięcy psów, mimo że rezy­gna­cja z festi­walu nie powinna być dużym pro­ble­mem – ani nie posiada on dłu­giej tra­dy­cji, ani nie­ko­niecz­nie psie mięso jest na nim prio­ry­te­tem. W końcu jego pełna nazwa to: Festi­wal Liczi i Psiego Mięsa, czyli pla­suje się ono na dru­gim miej­scu.

POŻEGNANIE Z ZIEMSKĄ FAUNĄ, CZYLI ILE PROCENT ŻYRAFY W ŻYRAFIE

K. Nowacka | MIĘDZY INNYMI

Chyba każdy z nas usły­szał kie­dyś pyta­nie: „Jakim zwie­rzę­ciem chciał­byś być?”. Tak sobie myślę, że po co w ogóle czło­wiek miałby chcieć się stać zwie­rzę­ciem; nie wiem, kiedy roz­prze­strze­nił się pomysł na sta­wia­nie ludzi w obli­czu takiego wyboru, nie mniej jed­nak czę­sto wypada nam się w tej spra­wie okre­ślić.

KU BIOETYCZNEJ GOŚCINNOŚCI

S. Łąkas | MIĘDZY INNYMI

Dla­czego wyra­że­nie „fol­wark zwie­rzęcy” – odwo­łu­jące się do zna­nej powie­ści Geor­ge’a Orwella, w któ­rym zwie­rzęta likwi­dują tota­li­tarną wła­dzę ludzi – mia­łoby być aktu­alne rów­nież dzi­siaj?

ŚWINIA

N. Rex | FELIETON

Ta strona korzysta z plików cookie.