DO GÓRY
logo fuss magazyn
wielkie żarciepamiątkiSerce na talerzuKanibalizm

ŚWIĘTOPOGLĄD

J. Kusy | FELIETON

Świę­ta tuż-tuż. Ko­mer­cyj­ne ra­dio­sta­cje po­wo­li po­le­ru­ją dzwo­necz­ki, a zza to­wa­rów na su­per­sa­mo­wych pół­kach nie­śmia­ło prze­świ­tu­je kłu­ją­cy za­rost Ge­or­ga Mi­cha­ela.

W POSZUKIWANIU
PIĄTEGO ELEMENTU

K. Błażejczak | KĄTEM OKA

Wy­glą­da na to, że wy­obraź­nia i wia­ra są wy­ni­kiem ewo­lu­cji, a je­dy­nym sen­sem ży­cia jest aku­mu­la­cja i prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy.

FILOZOF
GÓR

M. Urbańska | W DRODZE

"Mo­ją fi­lo­zo­fią jest za­wsze zje­chać jak naj­ni­żej się da, a ide­ałem jest zjazd ze szczy­tu do sa­mej pod­sta­wy gó­ry bez od­pi­na­nia nart." Ro­zmo­wa z Ol­kiem Ostrow­skim - nar­cia­rzem wy­so­ko­gór­skim.

ZAKLĘTY KRĄG
WYOBRAŻEŃ
CZY PRZYSZŁOŚĆ 2D?

S. Łąkas | KĄTEM OKA

Tym „cudownym lekiem” na nieubłaganie linearny upływ czasu i nieakceptującą teleportacji przestrzeń jest wirtualność.

SYNEKDOCHA,
NOWY JORK

M. Stańczyk | MIĘDZY SŁOWAMI

No­wy Jork: mia­sto – wzór, któ­re cho­ciaż sto­sun­ko­wo mło­de, za­własz­czy­ło so­bie pra­wa do sym­bo­licz­nej re­pre­zen­ta­cji me­tro­po­lii ja­ko ta­kiej. I do­cze­ka­ło się wła­snej bio­gra­fii.

MIĘSO, METAL, KONKRET - JAPOŃSKI CYBERPUNK

M. Dudek | KĄTEM OKA

Po­ja­wie­nie się cy­ber­pun­ka w ja­poń­skim ki­nie moż­na okre­ślić ja­ko re­ak­cję na sza­lo­ny wzrost eko­no­micz­no-tech­no­lo­gicz­no-go­spo­dar­czy w la­tach po­wo­jen­nych XX wie­ku.

KIEDYŚ
BYŁO LEPIEJ

Z Bożej Łaski Tomasz | FELIETON

Po spalonych dwóch el-emach pod kolorowym korpo zaszywam się w kąciku kreatywnym, gdzie znów mogę, celem odświeżenia umysłu, przelać swędzące frustracje, korzystając jedynie z dwóch procent funkcji Łorda.

PRZYSZŁOŚĆ?
TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ...

P. Zańko | KĄTEM OKA

Prze­sta­li­śmy wie­rzyć w przy­szłość. Kie­dy w la­tach 60. ludz­kość wy­ru­sza­ła w gwiaz­dy, kul­tu­ra po­pu­lar­na aż pu­ch­ła od opty­mi­stycz­nych fan­ta­zji na te­mat pod­bo­ju od­le­głych pla­net...

DROGA
NA OPAK

K. Nowacka | MIĘDZY INNYMI

We­hi­kuł cza­su, ma­rze­nie wszyst­kich fa­nów Pow­ro­tu do przy­szło­ści, w prze­rwach mię­dzy la­ta­niem i po­dró­żo­wa­niem po­przez stu­le­cia, wca­le nie mu­siał­by po­ru­szać się pra­wą stro­ną dro­gi.

#HOT16CHALLENGE: O KILKU TAKICH, CO UKRADLI HIP-HOP

J. Podgórska | ZASŁYSZANE

Nasz kraj mo­że po­chwa­lić się swo­im wła­snym „chal­len­ge­m”, któ­ry nie ma nic wspól­ne­go z oble­wa­niem się lo­do­wa­tą wo­dą i wpła­ca­niem pie­nię­dzy na ce­le cha­ry­ta­tyw­ne.

OCALENI
W 2040 ROKU

M. Mucha | MIĘDZY INNYMI

Oca­le­ni to oso­by, któ­re prze­ży­ły mo­le­sto­wa­nie ze stro­ny osób du­chow­nych. W Pol­sce ich co­ming outy me­dial­ne są rzad­ko­ścią, po­dob­nie jak pro­ce­sy są­do­we prze­ciw­ko ich opraw­com. To się zmie­ni.

SASNALE SHUTY

J. Kusy | MIĘDZY INNYMI

Ta­r­no­w­skie Mo­­­ści­­ce Wil­hel­ma Sa­sna­la i No­­wa Hu­­ta Sła­wo­mi­ra Shu­te­go. Dwie rze­­czy­­wi­­sto­­­ści, dwie skra­j­nie od­mie­n­ne na­r­ra­­cje.

BACK TO THE SERIES,
CZYLI O SERIALOMANII
SŁÓW KILKA

Z. Lewandowska | KĄTEM OKA

Co nas krę­ci, co nas podnie­ca je­że­li cho­dzi o se­ria­le? I czy to no­we eks­cy­ta­cje, czy te sa­me „fio­ły” po­ja­wia­ją­ce się wraz z ko­lej­ny­mi bo­oma­mi na se­ryj­ne oglą­dac­two?

FUNDACJA
MAGAZYN
KULTURY

FUSS | MAKING FUSS

Ini­cja­ty­wa, któ­rej ce­lem jest pro­mo­wa­nie sze­ro­ko po­ję­tej kul­tu­ry i sztu­ki.

FUNDACJĄ
MYWAY

FUSS | MAKING FUSS

Fun­da­cja My­Way po­wsta­ła po to, aby uła­twić start, po­móc w świa­do­mym wy­bo­rze dal­szej mu­zycz­nej dro­gi oraz przy­bli­żyć ich do osią­gnię­cia suk­ce­su.

Ta strona korzysta z plików cookie.