DO GÓRY
logo fuss magazyn
NO PAIN, NO GAMEkilimandżarofitnessroboty

PERSKIE KOTY

K. Rodacka | ZASŁYSZANE

Pamię­taj, Kasia, my nie słu­chamy takiej muzyki. Idziemy na ten kon­cert tylko dla­tego, że mamy dar­mowe wej­ściówki.

LITTLE TROUBLE GIRL

M. Zarębska - Węgrzyn | ZASŁYSZANE

Ma ponad 50 lat, kilka dni temu roz­pa­dło się jej mał­żeń­stwo. Za chwilę musi przed tysią­cami ludzi uda­wać, że wszystko jest ok, uśmie­chać się i dawać czadu. Nazywa się Kim Gor­don.

HATERS GONNA HATE

T. Lasek | MIĘDZY INNYMI

Po fali hejtu w spra­wie uchodź­ców na por­talu Tum­blr powstał pro­fil Fre­ikorps Polen, któ­rego twórcy pod­kła­dają pod stare zdję­cia z II wojny świa­to­wej praw­dziwe wpisy z pol­skich forów.

REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA NA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

A. Wieczorowska | FELIETON

Któ­re­goś wtorku przy­szła do kor­po­ra­cji przed szó­stą. Potrze­bo­wała wyjść z biura koło czter­na­stej, a aku­rat nie miała nad­go­dzin do odbioru. Open space był opu­sto­szały jak po epi­de­mii cho­lery. Świa­tła poga­szone, rolety szczel­nie zasu­nięte.

POLSKA POLSKIM SŁOWEM OPISANA – O KARABINIE MARII PESZEK

Ł. Kraj | ZASŁYSZANE

Kara­bin oka­zuje się kolej­nym aktu­al­nym komen­ta­rzem do rze­czy­wi­sto­ści – komen­ta­rzem nie tylko wyśpie­wa­nym, ale i wypo­wie­dzia­nym. „Mój głos to szept, nie krzyk (…) Ja tylko mówię”. Peszek w isto­cie mówi, ale jak? I czy rze­czy­wi­ście „tylko”?

CO ŁĄCZY PERFORMANCE Z JAYEM Z?

A. Kwiatkowska | KĄTEM OKA

Arty­ści muzyki popu­lar­nej są w sta­nie zro­bić wiele, by zdo­być słu­cha­czy, co szcze­gól­nie widać wła­śnie w tele­dy­skach, które coraz czę­ściej prze­sy­cone są sce­nami seksu, prze­peł­nione nar­ko­ty­kami, czy alko­ho­lem.

KONFESJONAŁ, LIMUZYNA I FAJERWERKI – KIEDY MUZYKA TO ZA MAŁO

D. Marcinek | ZASŁYSZANE

Nie­ważne, czy jesteś gwiazdą muzyki pop, czy roc­ko­wym gigan­tem – jeśli chcesz, żeby na twoje kon­certy przy­cho­dziły tłumy, oprócz muzyki musisz dać publicz­no­ści coś wię­cej.

HBO HAŁASUJE, ALE TO AMAZON CZUJE ROCKA
– W TELEWIZJI ROBI SIĘ GŁOŚNO!

K. Nowacka | KĄTEM OKA

Zja­wi­sko seria­lo­ma­nii nie wygląda na prze­mi­ja­jącą modę – to raczej efekt kuli śnież­nej: roz­ocho­ci­li­śmy się; chcemy wię­cej i szyb­ciej.

UCHO ECHO

M. Michno | ZASŁYSZANE

Z Mar­kiem Cho­ło­niew­skim, kra­kow­skim mistrzem elek­tro­aku­styki i sztuki dźwię­ko­wej, zada­jemy sobie parę zna­czą­cych pytań o formę muzyki współ­cze­snej oraz rolę prze­strzeni aku­stycz­nej w two­rze­niu dźwięku.

MUZYCZNA AWANGARDA Z HOLLYWOOD

J. Bliźniak | ZASŁYSZANE

Papka, skok na kasę, tan­deta – takie okre­śle­nia czę­sto padają w kon­tek­ście hol­ly­wo­odz­kiego kina. Jeżeli ktoś szuka eks­pe­ry­men­tów, nowych dróg czy nawet odro­biny pomy­sło­wo­ści, ucieka jak naj­da­lej od Los Ange­les czy nawet całej Ame­ryki.

MAPA WRAŻEŃ Z TOKIO

K. Nowacka | W DRODZE

Ja po pro­stu lubię spa­ce­ro­wać, oglą­dać nowe miej­sca i uczyć się po dro­dze, więc mam nadzieję zoba­czyć kie­dyś także Gabon, ale na razie zapra­szam na nie­zo­bo­wią­zu­jącą prze­chadzkę po Tokio i oko­li­cach.

OŚMIU GNIEWNYCH LUDZI

M. Stańczyk | KĄTEM OKA

Zbliża się gala wrę­cze­nia Osca­rów, lecz dys­ku­sję o fil­mach przy­ćmił jeden hasz­tag: #Oscar­sSoWhite. Wydo­stał się poza media spo­łecz­no­ściowe, budząc skrajne reak­cje: bunt i oskar­że­nia o (czarny) rasizm, nieco rza­dziej (białe) poczu­cie winy, a pra­wie w ogóle – reflek­sji.

GRANICA W TRAKCIE BUDOWY

K. Rodacka | MIĘDZY INNYMI

W 2002 roku rząd izra­el­ski posta­no­wił wybudo­wać mur wzdłuż wyzna­czo­nej zaraz po woj­nie sze­ścio­dnio­wej zie­lo­nej linii. Ma mieć doce­lowo 723 kilo­me­try. To jakby budo­wać beto­nową ścianę z Nowego Sącza do Szcze­cina. Z tym, że Izrael jest 14 razy mniej­szy od Pol­ski.

GDY NAJWYŻSZY ZSTĘPUJE DO KRAINY NAD WISŁĄ. ABECADŁO KATARZYNY GONDEK

M. Bochniarz | KĄTEM OKA

To będzie nie­fra­so­bliwy cykl. O pol­skich artyst­kach i arty­stach, któ­rzy wzbu­rzają miesz­czań­ską, zgra­nu­lo­waną juchę, wpusz­cza­jąc do żył świeżą, szem­rzącą krew

MYŚLOKSZTAŁTY I STARE MEBLE

A. Wieczorowska | MIĘDZY INNYMI

Świa­dome śnie­nie - lucid dre­aming różni się od zwy­czaj­nego snu świa­do­mo­ścią tego, że śnimy i moż­no­ścią wpły­wa­nia na bieg wyda­rzeń we śnie. Jeste­śmy więc jed­no­cze­śnie uczest­ni­kami i kre­ato­rami snu.

Ta strona korzysta z plików cookie.